TÜRK – BULGAR TİCARET VE SANAYİ ODASI
TÜZÜĞÜ

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1.(1) TÜRK – BULGAR TİCARET VE SANAYİ ODASI (bundan böyle aşağıda kısaca ODA diye anılacaktır), üyelerinin ekonomik çalışmalarına yardımcı olmak, onları teşvik etmek, temsilciliklerini yapmak ve ekonomik çıkarlarını savunmak Türk – Bulgar ikili ticari ve ekonomik ilişkileri ni teşvik etmek, geliştirmek amacıyla tesis edilen bağımsız bir kuruluştur.

Madde 1.(2) Kuruluşun Bulgarca unvanı TURSKO BILGARSKA TIRGOVSKO INDUSTRIALNA KAMARA(kısaltılmış unvanı TBTİK), İngilizce unvanı TURKISH BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ( kısaltılmış unvanı TBCCI), Türkçe unvanı TÜRK – BULGAR TİCARET VE SANAYİ ODASI(kısaltılmış unvanı TBTSO)'dır.

Madde 2.(1) Süresiz olarak kurulan Oda, yasal düzenlemeler ve işbu tüzük şartlarına riayet etmek kaydıyla şahsi yarara hizmet etmek üzere faaliyet gösterir.

Madde 2.(2) Tüzel kişilik olan Oda'nın merkezi Sofya olup, yönetim adresi: Bulgaria caddesi No 98, kat 7, ofis 13D'dir.

ODANIN AMAÇ VE GÖREVLERİ

Madde 3.(1) AMAÇ

1.Oda’nın önde gelen amacı, öncelikle Türkiye ve Bulgaristan olmak üzere üçüncü ülkelerle ve uluslararası toplumla olan ekonomik, ticari, sınai ve mali ilişkilerini izleyerek, yeni ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

2.Oda, ticari ve sınai işbirliği başta olmak üzere hizmet ticareti ağının da genişletilmesi, geliştirilmesi ile Türk ve Bulgar üyelerine ve iş dünyalarına yeni pazar olanakları sağlamaktır.

3.Türkiye, Bulgaristan ve üçüncü ülkeler ile uluslararası toplum arasında sektörel temelde iş olanaklarını araştırarak, mevcut olanakların harekete geçirilmesine ve yeni iş fırsatlarının değerlendirilmesine yardımcı olmak, Türk ve Bulgar ekonomilerinin küresel ekonomiyle bütünleşmesi için çalışmaktır.

4.ODA, ürün ve hizmet ticareti konusunda işbirliğinin geliştirilmesinin yanında, özellikle Türkiye’de ve Bulgaristan’daki yatırım ortamının yurtdışında tanıtımı konusunda aktif çalışmalar yürütür, yabancı yatırımcıları Türkiye’de ve Bulgaristan da uzun vadeli yatırımlara teşvik ederek Türk ve Bulgar işadamları için cazip bölgelerde karşılıklı ve ortak yatırımların yapılması , var olanların arttırılması ve teşvik edilmesi yönünde çalışmalar yapar.

5.Tüm bu çalışmaları yürütürken “karşı kanatları” ile etkin işbirliği içinde, Türk ve Bulgar iş dünyasının ihtiyaç duyacağı bilgileri, en güncel ve doğru bir şekilde üyelerine iletmeyi görev bilir.

Karşılaşılan sorunların çözümünde, izlenecek politika ve stratejilerin belirlenmesi konusunda ise Türk ve Bulgar kamu kuruluşlarıyla yakın işbirliği ve iletişim içerisinde hareket ederek,üyelerine yardımcı olur.

6.Üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak üyelerinin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlayacak şekilde meslek disiplinini ve ahlakını korumaktır. 

7.Türkiye’nin Bulgaristan’ın diğer üçüncü ülkeler veya uluslararası toplumla olan ekonomik, ticari, sınai ve mali ilişkilerini izlemek, bu tür ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmak.

8.Bulgaristan ve Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi, karşılaşılacak sorun ve engellerin çözümü için, ilgili kurum ve kuruluşlara görüş ve öneriler sunmak. Talep halinde kuruluşlar arasındaki ihtilafların dostane çözümü için aracılık etmek,

9.Davet edilmesi halinde görev alanına giren konularda özel sektörü temsilen uluslararası veya hükümetlerin birimleri arası müzakerelere katılmak,

10.Uluslararası ekonomik ilişkilerdeki gelişmeleri göz önünde bulundurarak çeşitli ülkeler, bölgeler, kurumlar ile ilişkilere yönelik, sektörler itibarıyla veya genel ekonomik konularda stratejiler hazırlamak ve bu stratejileri ilgili kurum ve kuruluşlara önermek.

Madde 3.(2) Amaçlarını yerine getirmek için Oda :

1. Bulgaristan ve Türkiye ile üçüncü ülkeler veya uluslararası toplum arasında yeni iş olanaklarını araştırmak, mevcut olanakların geliştirilmesine ve fırsatların değerlendirilmesine yardımcı olmak.

2. Bulgaristan ve Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili girişimlere katkıda bulunmak ve yatırım olanaklarının ülkeler dışında tanıtımına yönelik etkinlikler yapmak.

3. Bulgaristan veya Türkiye’de ortak yatırımlara girişecek veya birlikte üçüncü ülkelerde ortak yatırım yapabilecek girişimcilere Yönetim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yol göstermek.

4. Bulgaristan ve Türkiye ile üçüncü ülkeler veya uluslararası topluluklardaki ekonomik ve sektörel gelişmeleri, dış ticaret rejimlerini, yabancı sermaye ve gümrük mevzuatı konusundaki gelişme ve değişiklikleri takip ederek yeni bilgileri derlemek, girişimcilerin bu yöndeki bilgi taleplerini Yönetim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde karşılamak.

5.Bulgaristan ve Türkiye’deki iç ve dış ticaret,sanayi rejimleri, yabancı sermaye, ve gümrük mevzuatındaki değişiklikleri sektörler konseyi aracılığı ile ilgili ülkeler veya uluslararası topluluklardaki muhatap kuruluşlara duyurmak.

6.Bulgaristan ve Türkiye ile üçüncü ülkelerdeki ve uluslararası toplulukların iç ve dış ekonomik ilişkileri ile ilgili bilgilerle, istatistiki verileri toplamak, Yönetim Kurulunca belirlenen şartlarla üyelerinin yararlanmasına açık bilgi bankaları kurmak.

7.Bulgaristan ve Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerinde başarılı sonuçlar elde etmesini sağlamak üzere yurt içinde veya yurt dışında tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

FAALİYET ALANLARI

Madde 4. Amaçlarını yerine getirirken Oda :

1. Ticari anlaşmalarda müşterek şartlar arasında uyum sağlanması ve iyi ticari uygulamaların yaygınlaştırılması aracılığıyla Türk ve Bulgar tüzel kişileri arasında sözleşmeye dayalı ilişkileri destekler,

2. Döviz ve mali rejimler, tarife ve tarife dışı kısıtlamalar, ikili ticaret hacminin kolaylaştırılmasına ilişkin evraklar, standartizasyon koşulları hakkındaki gerekli bilgileri toplar ve üyelerine bildirir ve bu tür verilerin oda üyelerine sağlanması için benzer faaliyetlerde bulunur.

3. Gerekli olması durumunda, meri mevzuata uygun bir şekilde eğitim kuruluşları oluşturabilir veya mevcut eğitim kuruluşlarına katılabilir ve mevcut eğitim kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir,

4. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin ekonominin gerekliliklerine uygun şekilde uygulanmasına yardımcı olur,

5. Gerekli olması durumunda üniversiteler ve bilimsel araştırma enstitüleriyle işbirliği kurar,

6. İş dünyasına ilişkin ahlak değerlerinin oluşturulması ve iş dünyasının bilinçli toplumsal sorumluluk temelinde çalışmasını temin edecek faaliyetleri gerçekleştirir,

7. Üye şirketlere kalite ve etkinlik anlayışını geliştirmelerine yardımcı olur,

8. Faaliyetlerin bölgesel ve sektörel düzeyde gerçekleşmesine yardımcı olur,

9. Kalite ve etkinliği sürekli arttıracak ortamın oluşturulması aracılığıyla rekabet gücünün arttırmayı amaçlayan politikaların geliştirilmesine katkı sağlar,

10. Gerekli olması durumunda, odanın amaçları doğrultusunda, faaliyetlerinin finanse edilmesi ve mal varlığının muhafaza edilmesi ve arttırılması amacıyla Oda yurt içinde ve yurt dışında ticari işlem yapabilir, menkul değerler, gayrimenkuller ve sınırlı ayni haklar irtikap edebilir ve üzerilerinde tasarrufta bulunabilir, Kanun, işbu Tüzük ve Genel Kurul kararları şartlarına uygun olarak taahhütlerde bulunabilir.

Madde 5. 

1. Oda, amacı doğrultusunda gücünü birleştirmek üzere, Genel Kurul kararı ile, kurulmuş veya kurulacak olan birlik ve federasyonlar gibi kuruluşlara kurucu üye veya üye veya gözlemci olarak katılabilir, üyelikten ayrılabilir. Karar doğrultusunda gerekli başvuruları ve işlemleri yapabilmeye Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir.

2) Oda, üyesi olduğu birlik ve federasyonların belirlediği yıllık aidatı, bütçesinde yer verir ve öder

ÜYELİK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 6.(1) Asil üyeler

1.Odanın amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi asil üye olarak, odaya üye olma hakkına sahiptir. 
2.Odaya yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Oda yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyelik giriş aidatı ve üyelik aidatının ödenmesi ile başlar.
3.Odanın asil üyeleri, müracaatları üzerine odanın kurucuları ve/veya yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen tüzel ve özel kişilerdir.

Madde 6.(2) Fahri Üyeler 

1.Yönetim Kurulu, Odanın amaç ve görevlerinin gerçekleşmesine özel katkıları olan yurt içinden ve dışından özel ve tüzel kişileri Fahri Üye yapabilir.

2.Fahri Üyeler, üyelik aidatı ödemezler. Genel Kurulda oy kullanamazlar. Toplantı ve görüşmelere davet, edilebilir, görüş ve önerilerinden yararlanılabilir.Bulgaristan’daki Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Müşaviri ve Türkiye’deki Bulgaristan Cumhuriyeti Ticaret Müşaviri ile Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odalarının Başkanları Odanın Fahri Üyeleridir. 
3.ODA Kurucu Üyeleri arasında olup, zaman içerisinde Oda’dan ayrılmış olan üyeler Yönetim Kurulu kararıyla Fahri Üye statüsüne de alınabilirler.

4. Türkiye Cumhuriyeti’nin Sofya Büyükelçisi ve Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi, ve Bulgaristan ile Türkiye’deki Başkonsoloslar Odanın Fahri üyeleridir.

ÜYELİĞİN SONLANDIRILMASI

Madde 7.(1) Üyelikten Çıkma

1.Herbir üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Oda’dan çıkma hakkına sahiptir.

Madde 7.(2) Üyelikten çıkarılma

Oda'nın herbir üyesi :

1.Tüzük şartlarına umak,

2.Oda'nın amaç ve görevlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak,

3.Oda tarafından üyelerden istenecek olan faaliyetleri ile ilgili bilgileri doğru ve eksiksiz olarak ve istenilen süre içinde Odaya vermekle yükümlüdür.

Bu yükümlülüklerini iki kez yerine getirmeyen her bir üyeye oda yönetimince yapılacak olan yazılı uyarıya 7 gün içinde cevap verilmemesi durumlarında üyelik Yönetim Kurulunun talebi üzerine Disiplin Kurulunda görüşülerek sona erdirilir.

Sonradan üyelik müracaatında bu ve benzeri olumsuzluklar Oda yönetimince dikkate alınır.

4.Üyelik aidatını yönetimin belirlediği miktarda ve zaman içinde ödememesi,

5. Üyenin Oda çalışmalarına aktif ve sistemli bir şekilde katılmaması,

6. Tüzel kişiliğin sona ermiş olması,

7.Oda üyesi gerçek kişinin vefat etmiş olması veya haciz altında bulunması,

8.Üyelik görevlerinin ve iş ahlakının sistemli olarak ve aşırı şekilde ihlal edilmesi üzerine; Yönetim Kurulunun, Disiplin Kuruluna sevki ve isteği üzerine, Disiplin Kurulunda görüşülerek üyelik sona erdirilir, Disiplin Kurulu tarafından, Yönetim Kuruluna gönderilen yazılı karar 7 gün içinde yazılı olarak ilgiliye tebliğ edilir.  

9.Üyelikten çıkarılma kararına ilişkin ihbarın alınmasından sonra karar tarihi üzerinden bir ayı aşmamak kaydıyla, 1 aylık süre zarfında kararın tekrar görüşülmesi için yazılı gerekçeler ile birlikte itiraz edilebilir. Tekrar alınacak karara çıkarılan üye ancak ilk yapılacak genel kurulda görüşülmek üzere, genel kurul toplantı tarihinden 30 gün önce yazılı müracaatı halinde konu genel kurul gündemine alınarak,orada son karara bağlanır.

10.Oda üyeliğine son verilen üyeye, o tarih itibarıyla ödemiş olduğu üyelik aidat ücreti geri verilmez. Bu üyeler oda mal varlığından hak iddia edemez.

ODANIN YÖNETİM ORGANLARI

Madde 8. Odanın Yönetim organları aşağıdaki gibidir :

1-Genel kurul,
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu,
4-Disiplin kurulu,

Madde 8.(1). GENEL KURUL

Madde 8.(1).(1) Çağrı Usulü

1.Yönetim Kurulu, Genel Kurulu Olağan olarak zamanında veya gerekli hallerde olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.  

2.Yönetim Kurulu Oda tüzüğü uyarınca Genel Kurul’a katılma hakkına sahip üyelerin listesini hazırlar.

3. Genel Kurul Toplantısı’nın düzenlenmesi ve gündeminin duyurulması Genel Kurul Toplantısı’nın gündem, tarih, saat ve yerin ve kimin girişimi üzerine yapıldığının belirtildiği davetin gönderilmesi aracılığıyla yapılır. Bu davet, Genel Kurul Toplantısı tarihinden bir ay önce  Oda’nın ofisinin bulunduğu binanın ilan panosuna asılır ve Oda’nın resmi internet sitesinde www.tbcci.bg yayınlar.

4.Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının bir saat sonra ayni yerde ve ayni gündemle yapılacağı da belirtilir. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz.

Madde 8.(1).(2) Olağanüstü Toplantı Çağrısı 

1.Genel Kurul, Olağanüstü olarak Yönetim Kurulu tarafından ya da asil üyelerin en az üçte birinin Yönetim Kuruluna yazılı talebi üzerine toplanır.

2.Asil üyelerin 1/3’nin talepte bulunması halinde Yönetim Kurulu iki haftalık süre içinde Madde 8.(1).(1) fıkra 3’e uygun olarak Genel Kurulu toplar. Bunun yapılmaması durumunda Genel Kurul ilgili üyelerin veya onların görevlendirdikleri bir kişinin, Oda merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye yapılacak yazılı talebi üzerine, mahkemece toplanır.

Madde 8.(1).(3)Toplantı Usulü

1.Genel Kurul, katılma hakkı bulunan asil üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır ; çoğunluğun sağlanamaması durumunda, toplantı bir saatle ertelenir ve aynı yerde aynı gündemle gerçekleşir, bu toplantıda çoğunluk aranmaz.

2.Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.

3.Toplantı yerine girecek olan üyeler, kimliklerini göstererek, Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler önündeki hazırun listesini asil veya vekil olarak imzalarlar.

4.Genel Kurula vekil olarak katılınıyorsa usule uygun olarak düzenlenmiş olan vekaletnamelerini imza öncesinde görevlilere vermek zorundadırlar.

5.Üyeler /vekiller/, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak, kendileri adına düzenlenmiş olan kimlik kartlarını, dışarıdan kolayca görünecek bir şekilde üzerlerine asarak toplantı yerine girerler.

6.Kimlik kartı bulunmayan kişiler, genel kurula katılamazlar. Katılmak istemeleri halinde üyelerden ayrı bir yerde oturarak, genel kurulu izlerler. Hiç bir şekilde söz alamaz,görüş belirtemez ve oylamalara katılamazlar.

7.Bu kurallara uymayanlar Genel Kurul Divan Başkanı tarafından, toplantı salonundan çıkartılırlar.

8.Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

9.Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

10.Toplantı nisabının sağlanamaması durumunda Genel Kurul toplantısı bir saatle ertelenir ve aynı yer de aynı gündemle gerçekleşir. Bu şekilde düzenlenen ikinci toplantıda toplantı nisabı aranmaz.

11. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Divan başkanı, iki yazman ve iki oy saymanı seçilerek divan heyeti oluşturulur.

12.Genel Kurulda söz almak isteyenlerin kimlikleri öğrenilerek tutanağa geçirilir. Oda organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin kimlikleri, divan heyetince rahatça görülebilmelidir.

13.Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

14.Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

15.Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir, istek ve görüşlerini, tavsiyelerini beyan ederler ancak oy kullanamazlar.

16.Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

17.Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar ve oy saymanları tarafından birlikte imzalanır.

18.Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

19.Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 8.(1).(4) Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

1.Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, tüm kurulların üyelerinin seçimleri açık oyla yapılır. Oylamada, Genel Kurul Divan Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
2.Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

3.Tüzük değişikliği ve odanın feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte ikisi çoğunluğuyla alınabilir.

Madde 8.(1).(5) Genel Kurulun Yetkileri
Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1.Oda tüzüğünde değişiklik ve ilaveler yapılması,

2. sair iç yönetim kuralları kabul eder,

3. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerini seçer ve görevden alır

4. Başka kuruluşlara üyelik konusundaki kararı alır

5. Odanın nevi değiştirmesi veya feshedilmesine ilişkin kararı alır

6. Odanın ana doğrultularını ve faaliyet programını kabul eder,

7. Oda’nın bütçesini kabul eder,

8. Üyelik aidatının veya gayri nakdi üyelik taksitlerinin miktarı ve ödenmesi durumuna dair kararlar alır

9. Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporunu kabul eder,

10. Oda’nın diğer organları tarafından alınan yasalara, tüzüğe veya odanın faaliyetlerini düzenleyen sair iç yönetim kurallarına aykırı kararlarını iptal eder,

11. Tüzükte öngörülen başka kararlar da alır.

Madde 8.(2). Yönetim Kurulu

1. Yönetim Kurulu; Genel Kurulca asıl üyeler arasından seçilen en az 13 üyeden meydana gelir. Yönetim Kurulu üyesinin tüzel kişilik olduğu durumlarda, bu tüzel kişinin Yönetim Kurulu’ndaki yetkileri yasal temsilcisi veya kendisi tarafından belirlenen ve tüzel kişiliğin yönetim veya denetim organlarına mensup olan vekil tarafından uygulanır. 

2. Genel Kurul , Yönetim Kurulu’nun görev süresini uzatabileceği gibi, üye sayısını da artırabilir.

3. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür.

4. Yönetim kurulu, seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda kendi arasından açık oyla iki yıllık görev süresiyle  bir Başkan, Başkan Vekili/leri ve bir Genel Sekreter seçer.

5. Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Bu amaç doğrultusunda toplantıya ilişkin duyuru toplantı tarihinden en az 3 gün öncesinde Oda’nın resmi internet sitesinde yayınlanır www.tbcci.bg.

6. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

7. Tutanakla kayıt altına alınması şartı ile, üyeler toplantıya konuşmaların her üyenin duyabileceği bir şekilde olması şartı ile telefonla da katılabilirler.

Madde 8.(2).(1)Yönetim Kurulunun Hak ve Yükümlülükleri

Yönetim kurulu aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirir.

1.Odayı temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3. Odanın çalışmaları ile ilgili gerekli yönetmelikleri hazırlamak,

4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, mevcut taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmeleri yapmak, oda lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5. Gerekli görülen yerlerde Oda Bölge Temsilcilikleri açmak, Bölge Temsilcilerini seçmek ve faaliyet stratejilerini belirlemek, denetimlerini yapmak

6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7. Her mali yılın sonunda odanın bilançosu ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan faaliyet raporunu düzenlemek, genel kurul öncesinde Denetim Kuruluna ve toplandığında genel kurula sunmak.

8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9. Odaya üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

10. Odanın amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11. Odanın Genel Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek,

12. Üyelik aidatının ve Genel Kurul tarafından kararlaştırılan diğer harçların ödenmesi şeklini belirlemek. Sunulacak hizmetlerin bedelini belirlemek ve ilan etmek.

13. Mevcut varlıkların değerlendirilmesi ve odaya gelir sağlanması amacıyla, bu varlıkların mevzuata ve tüzüğe uygun bir şekilde değerlendirebileceği fonlar oluşturmak,

14. Yönetim Kurulu kararlarını Kararlar defterine kaydetmek.

Madde 8.(2).(2)  Yönetim Kurulu Başkanı

1. Odayı yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişiler nezdinde temsil eder.

2. Odanın faaliyetlerini yönetir ve Genel Kurul ile Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların icrasını takip eder,

3. Oda personelini ,çalışma yönetmeliğini,ücretlerini onaylar,

4. Yönetim Kurulunun yapması gereken sözleşmeleri imzalar,

5. Yönetim Kurulu toplantılarını ve çalışmalarını organize eder,

6. Oda'nın resmi kurum ve kuruluşlarla olan bağlantılarını ve uyumlu bir şekilde sürdürülmesini sağlar,

7. Yönetim Kurulu Başkanı görev başında olmadığı durumlarda, bu tüzükte belirtilen görevlerinin yerine getirmek amacıyla, Başkan Vekiline/Veklillerine veya Genel Sekretere yazılı olarak yetki verir.

Madde 8.(2).(3) Genel Sekreter

1. Genel Sekreter, bu tüzük ve ilgili mevzuat ile hazırlanacak Yönetmeliklerde tanımlanan yükümlülüklerini, Yönetim Kurulu ve Bölge Odalarının çalışma ilkeleri ve görev tanımlamaları doğrultusunda gerçekleştirir,

2.Yönetim Kurulunun kararıyla genel sekreter yardımcıları da görevlendirilebilir,

3. Genel sekretere bağlı birim ve personel Yönetim Kurulu onayıyla göreve başlar ve yine Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir. Bu birimler kaldırılabilir veya yeni birimlerin oluşturulmasına ilişkin karar alınabilir.

4. Genel sekreter yetkili kurum ve kuruluşlarla ilişkileri sağlamak amacıyla gerekli etkinlik ve faaliyetleri gerçekleştirir,

5. Odanın tanıtılması amacıyla yazılı ve görsel basınla ilişkileri sağlar ve bu kapsamda gerekli çalışmaları yürütür,

6. Ekonomik ilişkilere yönelik ülke , bölge ve sektörler bazında araştırmaları, iş geliştirme çalışmalarını yürütür; dokümantasyon toplama, arşivleme ve üyelik işlerini sürdürebilmek için gerekli olan personeli yönetim kurulunun onayı ile görevlendirerir ve yönetir,

7. Bu personelin olumlu ve olumsuz her türlü eylemlerinden Genel Sekreter sorumludur.

Madde 8.(3) Denetim Kurulu

1. Denetim Kurulu, en az üç üyeden oluşur. En az iki yıl görev yapmak üzere, bu göreve uygun niteliklere sahip üyeler arasından genel kurulca seçilir.

2. İlk toplantısında kendi arasından başkanını seçerek, yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Madde 8.(3).(1)Denetim Kurulunun Hak ve Yükümlülükleri

1. Denetim Kurulu; oda yönetim kurulunun, tüzükte gösterilen amaçların ve genel kurulca verilen görevlerin gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, hesapların, defterler ve kayıtların yasalara, mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını, oda tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre,altı ayı geçmeyen aralıklarla denetlemek ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunmak,

2. Mali müşavirin takvim yılı sonunda hazırlayacağı bilanço ile gelir gider tabloları ve varsa dip notlarını, ilgili kamu kurumuna verilmesinden önce incelemek ve onayladıktan sonra zamanında ilgili kuruma verilmesini temin etmek,

Madde 8.(4) Disiplin Kurulu
1.Disiplin Kurulu, genel kurulca en az iki yıl görev yapmak üzere seçilen en az üç üyeden oluşur.

2. Disiplin Kurulu, bir başkan ve iki üyeyi ilk toplantısında seçer  ve kendi çalışma şeklini, uygulayacağı disiplin yönetmeliği ve kuralları belirler,

3. Disiplin Kurulu gerektiğinde toplanıp kendisine yönetim kurulunca iletilen hususlarda karar alır,

4. Üyelerin, gerek kendi iş faaliyetlerinde gerekse odada ki faaliyetleri sırasında, etik değerlere uyup uymadıkların takip eder, etmek, toplumsal sorumlulukla hareket etmediğini, dolayısı ile bünyesinde bulunduğu Odanın ilkelerine ve değerlerine aykırı hareket ederek, Odaya ve diğer üyelere zarar verdiğini tesbit etmesi halinde, doğrudan kendisi üye hakkında karar alır, Yönetim Kurulundan veya üyelerden benzer görüş ve şikayetlerle kendilerine bildirilen üye için ihraç dahil olmak üzere, uzaklaştırma, üyeliğin dondurulması ve ilgili mevzuata uygun olan diğer her türlü kararı alır.

5. Üye bu karara uymak zorunda olup, ancak ilk yapılacak genel kurulda görüşülmek üzere yazılı olarak karara itiraz edebilir. Genel kurulun vereceği karar kesindir.

ODANIN MAL VARLIĞI VE GELİRLERİ

Madde 9. Odanın gelir kaynakları

1. Üyelik Aidatı: Üyelerden bir defalık giriş kayıt ücreti ve yıllık üyelik aidat alınır. Bu miktarları belirlemeye artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir, ödeme şeklini belirlemeye ise Yönetim Kurulu yetkilidir.

2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile odaya yaptıkları bağışlar , yardımlar ve hibeler,
3. Oda tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ,seminer ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4. Odanın menkul ve gayri menkullerinden elde edilen her türlü gelirler

5. Odanın, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

Fikri mülkiyet hakkı, iştiraklerinden elde edilen gelirler,değerli kağıt,ve verdiği hizmetler karşılığında elde edilen gelirler,
6-Diğer gelirler.

Bu gelirler odanın bu tüzükte belirtilmiş olan amaçların gerçekleştirilmesi için kullanılır.

Madde 9.(1) Bütçe

1. Odanın gelir ve giderleri, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Genel Kurula sunulan ve Genel Kurulca kabul edilen yıllık bütçeyle düzenlenir.

2. Bütçe yılı takvim yılıdır.

Madde 9.(2) Giderler ve harcama yetkisi

1. Giderler onaylanmış bütçeye göre yapılır. Bütçeden harcama yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir.

2. Yönetim Kurulu belirleyeceği bir üst sınıra kadar harcamalar için Genel Sekretere ayrı yetki verebilir.

3. Oda adına ödeme yapmaya, Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendirilecek Başkan Vekili/Vekilleri yetkilidir.

4. Ayrıca, Genel Sekreter kendi konusu ile ilgili bütçe içi harcamaları Yönetim Kurulunun belirlediği sınırlar dahilinde tek başına da yapabilir.

Madde 9.(3)Odanın Giderleri  

1. Personel giderleri,

2. Toplantı ve seyahat giderleri,

3. Tanıtım giderleri,

4. Genel yönetim giderleri,

5. Basım ve yayın giderleri,

6. Eğitim giderleri,

7. Faiz ve finansman giderleri,

8. Kira giderleri,

9. Diğer giderler.

Madde 9.(4)Yükümlülükler

Oda, üzerine aldığı yükümlülüklerden dolayı sahip olduğu mal varlığı ölçüsünde sorumludur. Oda, kendi üyelerinin ve iştiraki olan şirketlerin yükümlülüklerinden sorumlu değildir. Üyeler, Oda'nın yükümlülüklerinden kendi üyelik aidat tutarları miktarında sorumludurlar. Üyeler, Oda'nın yükümlülüklerinden bizzat sorumlu değildir.

FESİH (TASFİYE)

Madde 10.Odanın Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi
1. Genel kurul, gerek görüldüğünde her zaman Odanın feshine karar verebilir.

2. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.

3. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurullarının üye tam sayısının iki katından az olamaz.

4. Fesih kararının alınabilmesi için toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’sinin oyu gereklidir.

5. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Madde 10.(1) Tasfiyeişlemleri

1. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, odanın para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.

2. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

3. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak odanın para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

4. Bu kurul, önce odanın hesaplarını inceler. İnceleme esnasında odaya ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

5.Tasfiye işlemeleri sırasında odanın alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.

6. Odanın alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklar, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

7.Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse, Odanın bulunduğu ildeki veya yakın illerdeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip Oda veya derneğe devredilir.

8. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerce haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

9. Odanın para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Oda merkezinin bulunduğu Sofya’daki ilgili resmi kuruma bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

10. Odanın defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir.

11. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 11. Personel, kayıtlar ve usulleri, borçlanma ve usulleri

Madde 11.(1)Personel

1.Oda personelinin işe alınması, terfisi görev yeri değişikliği, işine son verilmesi, ücretinin ve çalışma koşullarının belirlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu yetkilidir.

2. Genel Sekreter, personeli sevk ve idare eder,yönetim kuruluna önermek üzere performansını değerlendirir ve İş Kanunu çerçevesinde tecziye eder.

Madde 12. Kayıt Usulü
Odanın defter ve kayıtları varsa, onlar yasalara, ilgili mevzuata ticari teamüllerle usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Madde 12.(1). Odanın Defterleri
Odada aşağıda yazılı defterler tutulur:
1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2. Üye Kayıt Defteri: Odaya üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, odaya giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları da bu deftere işlenebilir.
3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

Madde 12.(2). Gelir gider belgelerinin muhafaza süresi

Defterler haricinde, Odanın kullandığı gelir, gider ve sair belgeleri, defterlere kayıt numarası ve tarihine göre  5 yıl süreyle muhafaza edilir ve özel kanunlarda belirlenmiş süreler saklı kalır.

Madde 13. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 13.(1). Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
1. Oda tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak tanzim edilerek Denetim Kuruluna bildirimde bulunulur.
2. Bildirim yazısında, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı banka hesabına ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
3. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Madde 13.(2). Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim 
Odanın görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde denetim kuruluna verilir.

Madde 14. Odanın İç Denetimi
1. Odada genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

2. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

3. Denetim kurulu tarafından en az yılda bir defa Odanın denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya denetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 15. Yönetmelikler, talimatlar

1. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan; Oda organlarının çalışma şeklini, birbiriyle ilişkilerini, seçme ve seçilme esaslarını, bütçe, muhasebe, personel gibi çalışma usul ve esaslarını kapsayan yönergeler ile ismi, işleyişi, görevleri, üyeleri, organları, toplantı esas ve usulleri, bütçeleri, sekretarya hizmetleri ve benzeri iş ve işlemlerine ilişkin yönergeler, talimatlar Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 16.
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda ilgili Kanunlar, ve bu Kanunlara göre çıkartılmış olan Yönetmelikler, tebliğler ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 17.

İşbu Tüzük 17 maddeden ibarettir ve Oda’ya üyeliği kabul edilen her üye bu tüzük hükümlerini kabul ettiğini ve tüm hükümlerine uyacağını peşinen beyan ve kabul etmiş sayılır.