УСТАВ
НА
ТУРСКО-БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА
(приет на Общо събрание от 30 Януари 2014 год)

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1.(1)  ТУРСКО-БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА (за краткост ще се нарича по-нататък КАМАРА) е независима организация създадена с цел да подпомага икономическите дейности на своите членове, да ги насърчава, да ги представлява и да защитава икономическите им интереси, както и да стимулира и развива двустранните българо-турски търговско-икономически взаимоотношения.

Член 1.(2) Наименованието на организацията на български език е ТУРСКО-БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА (съкратено ТБТИК), на английски език е TURKISH BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCEAND INDUSTRY ( съкратено TBCCI), на турски език е TÜRK – BULGAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ( съкратено TBTSO).

Член 2.(1)  Камарата е учредена за неопределен срок и осъществява дейност в частна полза съгласно законовите разпоредби и изискванията на настоящият устав.

Член 2.(2) Камарата е юридическо лице с нестопанска цел със седалище София и адрес на управление бул. България № 98, ет.7, офис 13 Д.

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Член 3.(1) ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

1.Основната цел на камарата е следвайки икономическите, търговските, индустриалните и финансовите взаимоотношения преди всичко между Турция и България, а също така и между тях и трети страни и между тях и международните общности, да подпомага създаването и развиването на нови взаимоотношения.

2.За постигането на тази цел, основно чрез търговското и индустриално сътрудничество, както и разширяване и развиване на мрежата за търговия с услуги, Камарата се насочва към цели, които ще осигурят нови пазарни възможности за своите членове.

3. Камарата приема като свое задължение да проучва и развива възможностите за бизнес на браншова основа между Турция, България, както и с трети страни. Камарата допринася със своята  дейност за интегрирането на Турската и Българската икономика в глобалната икономика.

4. Успоредно с развиване на сътрудничеството в областта на търговията с стоки и услуги, Камарата осъществява и активна дейност за популяризирането в чужбина на инвестиционната среда в Турция и България, също така и седейства за  насърчаване на чуждите инвеститори за дългосрочни инвестиции  в Турция и България Камарата работи и за осигуряването на взаимни и общи инвестиции в привлекателни за Турския и Българския бизнес региони, както и за увеличаване и насърчаване на съществуващите инвестиции.

5. При изпълнението на всичките тези дейности Камарата приема за свое задължение да сътрудничи с аналогичните си организации и предоставя на своите членове по най-актуалната информацията, от която се нуждаят Турския и Българския бизнес.

При разрешаване на възникнали проблеми, както и по отношение на определяне на политики и стратегии за прилагане, Камарата подпомага своите членове като действа в сътрудничество и комуникация с Турските и Българските обществени институции.

6. Камарата осигурява сигурност за своите членове като улеснява професионалните им дейности и защитава професионалната дисциплина и етика, така, че да осигурят почтеността и доверието във взаимоотношенията между самите членовете, както между тях и обществото.

7. Да проследява икономическите, търговските, индустриалните и финансовите взаимоотношения на Турция и България с трети страни или международните общности, да подпомага изграждането и развиването на този вид взаимоотношения.

8. Да представя на компетентните институции и учреждения мнения и предложения относно развитието на външно икономическите взаимоотношения между България и Турция, както и за разрешаване на евентуални проблеми и пречки. При проявено искане да посредничи за приятелското разрешаване на спорове между организациите.

9. В случай, че бъде поканена, да участва в преговорите между международни или междуправителствени организации, като представлява частния сектор по въпроси, касаещи областта на задълженията.

10. Имайки предвид развитията в международните икономически взаимоотношения да изготвя стратегии по браншови или общи икономически въпроси насочени към взаимоотношенията с различни страни, региони и институции, и да предлага тези стратегии на компетентните институции и учреждения.

Член 3.(2) За постигане на целите си, Камарата:

1. Проучва нови бизнес възможности за България и Турция с трети страни и международните общности, да подпомага развитието на съществуващите възможности и оползотворяването на потенциала.

2. Допринася за инициативите за подобряване на инвестиционната среда в България и Турция, както и да осъществява мероприятия за популяризиране на инвестиционните възможности извън страните.

3. Насочва в рамките на принципите определени от Управителния съвет предприемачи, които биха осъществили съвместни инвестиции в България или Турция, или биха инвестирали заедно в трети страни.

4.  Проследява икономическите и браншовите развития, външнотърговските режими, развитието и промените на законодателството касаещо чуждите инвестиции и митниците в България и Турция, както и трети страни или международните общности, да селектира новите данни, да отговаря на исканията на предприемачите в тази насока, в рамките на принципите определени от Управителния съвет.

5. Посредством браншовия съвет съобщава на институциите контрагенти в съответните страни или международни общности за промените в законодателството касаещо вътрешната и външната търговия, индустриалните режими, чуждите капитали и митниците в България и Турция.

6. Събира информация и статистически данни относно вътрешните и външните икономически взаимоотношения на България и Турция с трети страни и международните общности, да създава бази данни с открит за членовете достъп, съгласно условията определени от Управителния съвет.

7. Осъществява презентативни дейности в страната или в чужбина с цел да се осигури постигането на успешни резултати във външно икономическите взаимоотношения на България и Турция.

ДЕЙНОСТ

Член 4  : При изпълнение на своите цели и задачи Камарата:

1. Подпомага договорните взаимоотношения между турски и български юридически лица чрез синхронизиране на  общи условия на търговските договори и популяризиране на възприети вече добри търговски практики;

2. Събира необходимите данни и информира своите членове относно валутните и финансовите режими, тарифните и извънтарифните ограничения, документите за улесняване на двустранния търговски стокообмен, условията за стандартизация и други подобни дейности, както и представяне на тези данни на вниманието на членовете,

3. В случай, на необходимост може да създава учебни заведения, при спазнаване на действуващото законодателство или да участва във вече създадени, както и да сътрудничи с вече съществуващи учебни заведения,

4. Подпомага прилагането на учебно-образователните дейности в съответствие с потребностите на икономиката.

5. При необходимост изгражда сътрудничество с университети и научно-изследователски институти.

6. Осъществява дейности за създаване на етични ценности на бизнеса, както и за осигуряване на функциониране на бизнеса на основата на осъзната обществена отговорност. 7. Осигурява подкрепа на фирмите членове да развият разбирането си за качество и ефективност.

8. Подпомага осъществяването на дейноста на регионално и браншово ниво.

9. Дава своя принос за създаването на политики целящи увеличаването на конкурентноспособността чрез създаването на среда, осигуряваща постоянното увеличаване на ефективността и качеството.

10. При необходимост за постигането на целите, финансиране на дейността и съхраняване и увеличаване на имуществото си, Камарата може да извършва сделки в страната и чужбина, в това число да придобива, отчуждава и управлява движими вещи, недвижими имоти и ограничени вещни права и да се задължава в съответствие с изискванията на закона, този Устав и решенията на Общото събрание на Камарата.

Член 5. Членство в други организации

1.За да постигне целите си Камарата може с решение на Общото събрание да участва в качеството на член-учредител или член в създадени асоциации и федерации или такива, които тепърва ще се създават, като целта е да обедини усилията си с тях, а също така може и да прекратява членството си. В рамките на взето решение за подаването на необходимите документи и осъществяването на необходимите дейности е компетентен и упълномощен Управителният съвет.

2. Камарата залага в бюджета си сумата на годишния членски внос определен от юридичиските лица , в които членува и ги плаща.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНСТВОТО

Член 6. (1) Пълноправен член :

1. Всяко физическо и юридическо лице, което възприема целите и принципите на камарата и работата в съответствие с тях, както и отговаря на изискванията предвидени от законодателството има правото на пълноправно членство в камарата.

2. Документи за членство се подават писмено до ръководството на камарата и се разглеждат в срок най-късно до тридесет дни от Управителния съвет на Камарата, като резултата се известява на кандидата писмено. Членове с приети заявления за членство се вписват в специално изготвена книга. Новоприетия член заплаща  годишния членски внос, веднага.

3. Пълноправните членове на камарата са юридически и физически лица, чиито заявления за членство са приети от учредителите на камарата и/или Управителния съвет.

Член 6. (2) Почетни членове :

1. Управителният съвет може да удостои с почетно членство физически и юридически лица от страната и чужбина, които имат особен принос за осъществяването на целите и задълженията на Камарата.

2. Почетните членове не плащат членски внос. Не гласуват на Общи събрания. Биват канени на събрания и срещи, където те споделят своите мнения и предложения.

Търговското аташе на Република Турция в Република България, търговското аташе на Република България в Република Турция, както и Председателите на Българските Търговски и Промишлени Палати са почетни членове на Камарата.

3. Членове, които са били сред членовете учредители на Камарата, но впоследствие са напуснали Камарата могат да бъдат приети със статут на почетни членове с решение на Управителния съвет.

4. Посланикът на Република Турция в Република България и Посланикът на Република България в Република Турция, както и Генералните Консули в България и Турция са със статут на почетни членове на Камарата.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Член 7. (1)        Напускане на Камарата

1. Всеки един член има правото да напусне Камарата с писмено известие.

Член 7. (2)        Изключване от Камарата

Като се има предвид, че всеки един член на Камарата е задължен :

1.Да спазва изискванията на Устава,

2. Да подпомага осъществяването на целите и задачите на Камарата,

3. Да предоставя на Камарата навреме, във верен и пълен вид информацията, която Камарата изисква във връзка с дейността им.

Член, който два пъти не спази настоящия член на устава, получава от Управителния съвет писмено предупреждение, на което ако не бъде отговорено в рамките на 7 дни членството на въпросното лице се прекратява след обсъждане в Дисциплинарния съвет по искане на Управителния съвет.

При последващо заявление за членство на същото лице , причините довели да изключването му,  ще бъдат взети предвид от Управителния съвет.

4. Заплащало ли е, лицето членския си внос в размер и по време определени от ръководството.

5. В случай, че членът не участва активно и системно в работите на Камарата

 

6. При обявававне в несъстоятелност или ликвидация на юридическото лице;

7. В случай, че физическо лице, което е член на Камарата е починало или е под запрещение;

8. При системно нарушаване на задълженията на членовете и добрите практики на пазара;

Въз основа на искане на Управителния съвет за изпращането на дисциплинaрен  съвет, членството се прекратява след обсъждане в дисциплинарния съвет. Писменото решение на Дисциплинарния съвет изпратено на Управителния съвет се съобщава в писмен вид на съответното лице  в рамките на 7 дни.

9. Решението за изключване от членство може да бъде обжалвано в рамките на едномесечен срок като се опишат писмено аргументите. Датата на обжалване не трябва да минава един месец от датата на получаване на известието.

Въпроса за член, който ще бъде приет отново за член се решава след като бъде включен писмено в дневния ред на общото събрание най-късно до 30 дни преди датата на общото събрание, на което ще се гласува членството.

10. На член, чиито членство е прекратено не се изплаща обратно членския внос към датата на прекратяване на членството. Тези членове не могат да предявяват претенции към имуществото на Камарата.

УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ НА КАМАРАТА

Член 8. Управителните органи на Камарата са:

1-Общо събрание,

2-Управителен съвет,

3-Контролен съвет,

4-Дисциплинарен съвет

Член 8.(1).  ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 8.(1).(1) Начин на свикване

1. Управителният съвет може да свика редовно Общо събрание или при необходимите случаи Извънредно Общо събрание.

2. Управителният съвет изготвя списък на членовете с право на участие в Общото събрание, съгласно Устава на Камарата.

3. Свикването на общото събрание и оповестяването на неговия дневен ред стават с покана, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква. Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Камарата и се публикува на официалната интернет страница на Камарата www.tbcci.bg, най-малко един месец преди насрочения ден.

4. Посочва се също така и че ако събранието не бъде осъществено поради липсата на кворум, второто събрание ще бъде осъществено след един час, на същото място и със същия дневен ред.

Член 8. (1).(2) Покана за извънредно събрание

1. Общото събрание се свиква извънредно от страна на Управителния съвет, или с писмено искане отправено към Управителния съвет от на най-малко от 1/3 от пълноправните членове на Камарата.

2.  Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не свиква Общо събрание по реда предвиден в чл. 8 (1) (1), т. 3, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Член 8. (1). (3) Провеждане на събранието

1. Общото събрание общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

2. Списъкът на членовете с право на участие в Общото събрание трябва да бъде в наличност на мястото на събранието.

3. Членовете, които ще влезнат в мястото, където се осъществява събранието, показват личните си карти и се подписват на списъка за участие пред служителите назначени от Управителния съвет, в зависимост от това дали са представени лично или чрез пълномощник.

4. Пълномощниците са задължени преди да се подпишат на списъка за участие , да представят на служителите  пълномощни си.

5. Членовете /пълномощниците/ се подписват срещу имената си в списъка изготвен от Управителния съвет, получават изготвените за тях карти с надписани имена и ги поставят на лесно забележими места, след което влизат в залата.

6. Лицата, които нямат такива карти не могат да вземат участие в Общото събрание. В случай, че искат да участват сядат отделно от членовете и наблюдават Общото събрание. Нямат право по никакъв начин да взимат думата, да изразяват мнение и да участват в гласуването.

7. Лицата, които не спазват тези условия ще бъдат извеждани от залата от страна на Председателстващия Общото събрание. 8. Ако е осигурен кворумът за осъществяване на общото събрание състоянието се констатира с протокол и събранието се открива от Председателя на Управителния съвет или член на Управителния съвет, упълномощен от Председателя.

9. В случай, че не бъде осигурен кворум за провеждане на общо събрание Управителния съвет изготвя констативен протокол.

10. При липса на кворум общото събрание се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

11.След откриването се избира състав от Председателски съвет, който се състои от Председателстващ, който да ръководи събранието, двама протоколчици и двама преброители. 12. Установяват се имената на лицата, които искат да вземат думата в Общото събрание и се описват в протокола. При гласуванията за избор на органи на Камарата картите на членовете с право на глас трябва лесно да се виждат от Председателския съвет.

13. За осигуряване на осъществяването и сигурността на събранието е отговорен Председателстващия. 14. В Общото събрание се обсъждат единствено въпросите посочени в дневния ред. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

15. В Общото събрание всеки член има право на един глас ; всеки член е длъжен да гласува лично. Асоциираните членове и почетните членове може да участват на заседанията на Общото събрание, могат да изявяват своите искания и мнения, както и препоръки, но не могат да гласуват.

16. В случай, че юридическо лице е член, правото на глас се използва от лицето, което е упълномощено от юридическото лице да го представлява.

17. Обсъжданите на събранието въпроси и взетите решения се описват в протокол, който се подписва съвместно от Председателстващия, протоколчиците и преброителите.

18. В края на събранието протоколът и другите документи се предават на Председателя на Управителния съвет.

19. Председателят на Управителния съвет е отговорен за опазването на тези документи и предаването им в седем дневен срок на новоизбрания Управителен съвет.

Член 8. (1).(4) Начини и форми на гласуване и взимане на решения в Общото събрание

1. В Общото събрание, избора на членове на всичките съвети се извършва с явно гласуване, при гласуването се прилага определения от Председателстващия метод на гласуване.

2. Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство на членовете участващи в събранието.

3. Решения за преобразуване или прекратяване на сдружението, за промяна в устава на Сдружението се взимат с мнозинство от 2/3 от присъстващите на събранието членове.

Член 8. (1).(5) Компетентност на Общото събрание Описаните по-долу въпроси се обсъждат от Общото събрание и подлежат на решение. 1. изменя и допълва устава;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет, Контролния съвет и Дисциплинарния съвет;

4. взема решение за участие в други организации;

5. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

6. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

7. приема бюджета на сдружението;

8. взема решения относно дължимостта и размера на таксата за членство, сумата на годишния членски внос или на имуществените вноски;

9. приема отчета за дейността на управителния съвет;

10. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

11. взема и други решения, предвидени в устава.

Член 8.(2) Управителен съвет

1.Управителният съвет се избира от Общото събрание измежду пълноправните членове на Камарата и се състои най-малко от тринадесет членове. Когато член на управителния съвет е юридическо лице, правомощията му в съвета се упражняват от  неговия законен представител или друго определено от него лице от състава на неговите управителни или контролни органи.

2.Общото събрание, както може да удължи мандата на Управителния съвет, така може и да увеличи броя на неговите членове.

3. Член, чиито мандат е изтекъл може  да бъде избран отново.

4. След като бъде избран, на първото си заседание Управителният съвет избира с явно гласуване, за срок от две години, Председател,  Заместник – председател/и, както и един Главен секретар.

5.Управителният съвет може да се събира по всяко време, с условие да бъдат информирани всички членове. За целта информацията за свикване на заседанията се публикува на официалната интернет страница на Камарата www.tbcci.bg , най-малко 3 дни  преди насрочения ден.

6. Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Решенията се взимат с обикновено мнозинство на присъстващите членове.

7.При спазване на условието да се впише чрез протокол и при спазване на условието изказванията да се правят така, че да бъдат чути от всички участници в заседанието, членовете могат да участват и чрез телефон.

Член 8.(2).(1). Задължения и права на Управителния съвет

Управителният съвет изпълнява следните задължения :

1.Представлява Камарата или упълномощава в това отношение един или повече от един от своите членове,

2.Извършва дейностите свързани със сметките за приходи и разходи, изготвя бюджета за предстоящия период и го представя на Общото събрание,

3.Изготвя правилниците необходими за функционирането на Камарата,

4.С правомощията получени от Общото събрание закупува недвижимости, продава наличното движимо и недвижимо имущество, възлага строежа на сгради или съоръжения, сключва договори за наем, учредява залог, ипотека или вещни права в полза на Камарата,

5.Открива Регионални представителства на Камарата на места, на които счете за необходимо, избира регионалните представители и определя стратегията им за действие, както и ги контролира

6.Прилага Решенията взети на Общо събрание,

7.В края на всяка финансова година изготвя доклад за баланса и таблицата за приходите на Камарата, както и за дейностите на Управителния съвет, преди Общото събрание го представя на Контролния съвет и при събиране на Общото събрание го представя и там,

8.Осигурява изпълнението на бюджета и следи за ефективното изразходване на предвидените средства

9.Взима решения за приемане на членове или изключване на членове,

10.Взима всякакъв вид решения за реализиране на целта на Камарата и ги прилага,

11.Осъществява другите задължения вменени му от ОС на сдружението

12. Определя начина на плащане на таксата за членство, годишния членски внос и.др. вноски, определени от Общото събрание. Определя стойността на услугите, които ще се предлагат и ги обявява.

13.С цел оползотворяване на наличното имущество и осигуряването на приходи за Камарата, създава фондове, които да оползотворят това имущество в съответствие със законодателството и Устава.

14. Решенията на Управителния съвет се вписват в Книгата за решения.

Член 8.(2).(2). ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Председателят на Управителния съвет:

1/. Представлява Камарата пред трети лица в страната и в чужбина

2.  Управлява и ръководи дейността на Камарата  и контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;

2.Одобрява персонала на Камарата, Правилника за работа,

възнагражденията ;

3.Подписва договорите, които трябва да сключи

Управителния съвет ;

4. Организира събранията и работата на Управителния съвет ;

5. Осигурява връзките на Камарата с официалните

институции и учреждения, както и синхронизираното им продължаване

6.Когато Председателя на Управителния съвет не е на работа с цел осъществяването на задълженията описани в настоящия устав упълномощава писмено Заместник -Председател/и или Главния секретар.

Член 8.(2).(3)  Главен секретар

1.Главният секретар изпълнява задълженията си определени от Правилниците, които ще се изготвят с настоящия Устав и съответното законодателство, в рамките на работните принципи и длъжностните характеристики на Управителния съвет и Регионалните Камари

2.С решение на Управителния съвет могат да бъдат назначени и помощник главни секретари.

3. Звената и персонала свързани с Главния секретар, започват работа с одобрението на Управителния съвет и могат да бъдат заменени отново с решение на Управителния съвет. Тези звена може да бъдат премахнати или може да бъде решено да бъдат създадени нови звена.

4. Главният секретар извършва необходимите дейности и мероприятия с цел осъществяването на връзките с компетентните институции и учреждения;

5.С цел популяризиране на Камарата поддържа взаимоотношенията с печатните и визуалните медии и осъществява необходимите дейности в тази насока,

6.Осъществява дейностите за проучвания на база страна, регион и бранш, насочени към икономическите взаимоотношения, а също така и дейностите за развиване на бизнес ; с одoбрение на управителния съвет назначава и управлява необходимия персонал за събиране на документация, архивиране и продължаване на дейностите за членство.

7. Главният секретар носи отговорността за всякакъв вид положителни и отрицателни действия на този персонал.

Член 8.(3) Контролен съвет

1.Контролният съвет се състои най-малко от трима членове. Членовете Контролният съвет се избират от Общото събрание  за срок от две години, като кандидатите трябва да притежават необходимите за тази длъжност качества.

2.На първото си заседание Контролният съвет избира Председател измежду своите членове и го съобщава на Управителния съвет писмено.

Член 8.(3).(1) Задължения и права на Контролния съвет

1.Контролният съвет осъществява наблюдение върху работата на Управителния съвет на Камарата в рамките на работните въпроси посочени с цел продължаване на целите описани в устава и задълженията определени от Общото събрание, дали сметките, книгите и записите се водят в съответствие със законите, законодателството и устава, съгласно принципите и методите описани в устава на Камарата извършва контролна дейност през по-малко от шест месеца и представя резултатите от проверката във вид на доклад до Управителния съвет, както и до Общото събрание, когато се събере.

2. Разглежда баланса и отчетите за приходи и разходи, които финансовия одитор ще изготви в края на календарната година, както и бележките към тях, ако има такива. Разглеждането става преди представянето на тези документи пред официалните власти и след одобрението им следи за представянето им в срок на вниманието на компетентния орган.

Член 8.(4) Дисциплинарен съвет 

1.Дисциплинарния съвет се състои най-малко от трима членове, избрани от Общото събрание за срок от  две години.

2. На първото си заседание Дисциплинарния съвет избира един Председател измежду своите членове и определя собствения си начин на работа, правилника за дисциплина и правилата, които ще прилага.

3. Дисциплинарния съвет се събира когато е необходимо и взима решения по въпроси предадени му от Управителния съвет.

4. Следи за спазването на етичните норми от страна на членовете както в личните им бизнес дейности, така и в дейностите им в рамките на Камарата, в случай, че констатира, че даден член не действа със съзнание за обществена отговорност, следователно действа в противоречие с принципите и ценностите  на Камарата, в структурата на която членува и по този начин вреди на Камарата и другите членове, Дисциплинарния съвет може директно да вземе решение за въпросния член или заедно с подобни мнения и оплаквания за същия член получени от Управителния съвет или членовете, Дисциплинарния съвет може да взима всякакъв вид решения от отдалечаване и замразяване на членството до всички останали решения съответстващи на законодателството, включително и изключване от Камарата.

5. Членът е задължен да се съобрази с това решение, но може да възрази писмено, като възражението му ще се разгледа на първото Общо събрание. Решението на Общото събрание е окончателно.

ИМУЩЕСТВО И ПРИХОДИ НА КАМАРАТА

Член 9.  Източници на приходи на Камарата 

1. Членски внос : Членовете заплащат еднократно такса за приемане и годишен членски внос. За определянето, увеличаването и намаляването на тези суми е компетентно Общото събрание, а за определяне начина на плащане – Управителния съвет.

2.Дарения, помощи и завещания, които физически и юридически лица доброволно предоставят на Камарата,

3.Приходи осигурени от дейности като срещи на чай, коктейли, екскурзии, забавни мероприятия, представяне, концерт, спортни състезания, семинари и конференции,

4.Приходи осигурени от имуществото или недвижимостите на Камарата,

5.Приходи получени от търговски дейности предприети от страна на Камарата с цел осигуряването на приходите необходими за осъществяването на целите на й.

Интелектуални права, приходи от участия и съдружия, ценни книжа, и други приходи получени за предоставени услуги, 6.Други приходи.

Тези приходи се използват за осъществяване на целите на Камарата, посочени в настоящия Устав.

Член 9.(1) Бюджет

1.Приходите и разходите на Камарата се регулират с годишен бюджет, който се изготвя от Управителния съвет, представя се на Общото събрание и се приема от Общото събрание.

2. Бюджетната година е календарната година.

Член 9.(2) Разходи и права за разходване

1.Разходите се осъществяват съгласно одобрения бюджет. Правото за изразходване на средства принадлежи на Управителния съвет.

2.Управителния съвет може да предостави изрични и отделни права за разходване на средства до определена граница на Главния секретар.

3. За извършване на разходи от името на Камарата са взаимно упълномощени Председателя на Управителния съвет, или упълномощен от него Заместник Председател/и.

4. Освен това, Главния секретар има правото да извършва и индивидуално вътрешно бюджетните разходи свързани с неговата работа в границите определени от Управителния съвет.

Член 9.(3)  Разходите на Камарата са следните :

1. Разходи за персонала.

2.Разходи за събрания и пътувания.

3. Презентационни разходи.

4. Разходи за общо управление.

5. Разходи за печат и публикуване.

6. Разходи за обучение.

7. Разходи за лихви и финансиране.

8. Разходи за наем.

9. Други разходи.

Член 9.(4)   ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Камарата е отговорна за задълженията си в размер на имуществото, което притежава.  Камарата не е отговорна за задълженията на своите членове и задълженията на фирмите, в които участва. Членовете, са отговорни за задълженията на Камарата в размера на своите членски вноски. Членовете, не са лично отговорни за задълженията на Камарата.

ЗАКРИВАНЕ (ЛИКВИДАЦИЯ)

Член 10  Закриване на Камарата и начин на ликвидация на имуществото й 

1.Общото събрание при необходимост по всяко време може да вземе решение за закриване на Камарата. 2. За разглеждане на въпроса за закриване на Камарата е необходимо мнозинство от 2/3 от членовете с право на участие в общото събрание.

3. В случай, че събранието бъде отложено поради липсата на кворум в последващото събрание не се изисква мнозинство. Но броят на членовете участващи в това събрание не може да бъде по-малко от общия брой на членовете на Управителния и Контролния съвет умножен по две.

4. За взимането на решение за закриване е необходимо мнозинство от 2/3 от участващите в събранието членове с право на глас.

5.  Гласуването на решението за закриване в Общото събрание е явно.

Член 10.(1) Дейности по ликвидация

1.При взимане на решение за закриване от страна на Общото събрание, ликвидацията на паричните средства, имуществото и правата на Камарата се осъществява от ликвидационна комисия, която се състои от членовете на последния Управителен съвет.

2.Тези дейности започват от датата на взимане на решение за закриване от страна на общото събрание или от датата, в която се потвърди състоянието на самостоятелно прекратяване.

3. Ликвидационната комисия е задължена и упълномощена да извърши от начало до край дейностите по ликвидация на паричните средства, имуществото и правата на Камарата, съгласно действащото законодателство.

4. Тази комисия първо разглежда сметките на Камарата. По време на разглеждането имуществото и задълженията на Камарата се описват в протокол като се констатират наличните книги на Камарата, приходни ордери, разходни ордери, нотариални актове и банкови записи, както и други документи.

5. По време на дейностите по ликвидация се отправят покани към кредиторите на Камарата и ако има имущество то се трансформира в парични средства, с които се изплащат задълженията към кредиторите.

6.В случай, че Камарата е кредитор вземанията се събират. Всичките парични средства, имущества и права, които остават след събирането на вземанията и изплащането на задълженията, се прехвърлят на място определено от Общото събрание.

7.Ако на Общото събрание не е определено място за прехвърляне тези средства, имущества и права се прехвърлят в Камарата или Асоциация, която се намира най-близо до целта на Камарата в същата област или в близките области и е с най-много членове към датата на закриване. 8.Всички дейности по ликвидацията се посочват в ликвидационния протокол и се финализират в рамките на 3 месеца, без допълнителните срокове, които се отпускат от местните власти на базата на основателни причини.

9.След ликвидацията и прехвърлянето на паричните средства, имуществото и правата на Камарата, ликвидационната комисия трябва в срок от седем дни да изготви констативно писмо и да информира чрез него съответния официален орган в София, където се намира седалището на Камарата, като към това писмо задължително трябва да се прикрепи и ликвидационния протокол.

10.За съхранението на книгите и документите на Камарата е отговорен последния Управителен съвет в качеството на ликвидационна комисия. Това задължение може да бъде възложено и на един член на Управителния съвет.

11.Срока за съхранение на тези книги и документи е пет години. 

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 11: Персонал,записи и начини, задлъжняване и неговите начини

Член 11.(1) Персонал

1.Управителният съвет отговаря за наемането на персонал на Камарата, неговото повишаване, смяната на място на работа, прекратяването на работата, както и определянето на възнагражденията и условията за работа.

2.Главният секретар управлява персонала, прави оценка на работата на персонала за предлагане на Управителния съвет, както и санкционира съгласно разпоредбите на Трудовия кодекс.

Член 12. Начини на вписване Камарата ако притежава книги и записи, те се водят в съответствие със законите, законодателството, методите и принципите.

Член 12.(1) Книги на Камарата

В Камарата се водят следните книги.

1.Книга за решения : Решенията на Управителния съвет се записват в тази книга заедно с датата и поредните им номера, като под решенията се подписват членовете участвали на събранието.

2.Книга за записване на членовете : В тази книга се записват личните данни, датите на приемане и изключване от Камарата. Таксите за приемане и годишния членски внос, който се плаща от членовете, също може да се вписват в тази книга.

3.Книга за записване на документи : Входящите и изходящите документи се вписват в тази книга заедно с датите и поредните им номера. Оригиналите на входящите документи и копията на изходящите документи се архивират. Входящи или изходящи документи получени или изпратени чрез електронната поща се принтират и се съхраняват в принтиран вид.

Член 12.(2)  Срок за съхранение на приходните и разходните документи;

Приходните, разходните и другите документи, които използва Камарата, с изключение на книгите, се съхраняват за срок от 5 години съгласно номера и датата на вписване в книгите, като сроковете установени в специалните закони си остават запазени.

Член 13.  ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ

Член 13.(1) Известие за получаване на помощ от чужбина

1.В случай на получаване на помощ от чужбина, преди самото получаване се изготвят две копия на “Известие за получаване на помощ от чужбина и с тях се известява Контролния съвет.

2.В писмото за известяване се прилагат по едно копие на Решение на Управителния съвет за получаване на помощ от чужбина, ако има, протокол по изготвен този въпрос, договор и подобни документи, както и бордеро от банковата сметка в която е изпратена помощта, квитанция и други подобни документи.

3. Получаването на парични средства по банков път и спазването на условието за известяване преди използване е задължително.

Член 13.(2).Известие относно съвместни проекти с публични институции и учреждения

Във връзка с проекти насочени към предмета на дейност на Камарата, които се осъществяват съвместно с публични институции и учреждения, към „Известието за проект” трябва да се прикрепи образец на изготвения протокол, както и образец на проекта. Известието се представя на Контролния съвет в срок от един месец от датата на протокола.

Член 14. Вътрешен контрол на Камарата 

1. В Камарата вътрешния контрол както може да се осъществява от Общото събрание, управителния съвет или контролния съвет, също така и може да се възлага на независими финансови одитори.

2. Извършването на проверка от страна на Общото събрание, Управителния съвет или независим финансов одитор не преустановява контролните задължения на Контролния съвет. 3. Контролния съвет проверява дейността на Камарата най-малко веднъж годишно. Общото събрание или Контролния съвет може при необходимост да извърши проверка или да възложи извършването й на независим финансов одитор.

Член 15. Наредби, правилници

1. Изготвените от Управителния съвет : Директивите обхващащи формата на действие на органите на  камарата, взаимоотношенията между тях, принципите за избор и избиране, както и работните методи и принципи обхващащи бюджета, счетоводството, персонала, а също така и директивите и правилниците за наименованието, функционирането, задълженията, членовете, органите, принципите и методите на събиране, бюджетите им, обслужване от секретариата и подобни дейности и действия влизат в сила с решение на Управителния съвет.

ЛИПСА НА РАЗПОРЕДБИ

Член 16

За въпроси, които не са уредени в настоящия устав се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба компетентните закони, наредбите и правилниците издадени съгласно тези закони, както и останалите разпоредби на действащото законодателство.

Член 17 

Настоящият устав се състои от 17 члена и техните точки, като се смята, че всеки член на камарата е приел разпоредбите на устава и предварително декларира и приема да спазва всичките разпоредби на настоящия устав.