back

Регионално развитие

Описание:

Всички действия, предвидени в рамките на ОПРР, включват приоритетите на общността, които подкрепят устойчивото развитие чрез укрепване на растежа, конкурентоспособността и заетостта, социалното включване опазването и качеството на околната среда.

Обща цел на програмата

-  Подобряване на качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие.

Приоритетни оси

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие

Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност

Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма

Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество

Приоритетна ос 5: Техническа помощ

Бенефициенти

Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването , Министерство на културата, Министерство на труда и социалната политика/ Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, НПО и университетите, когато действат като сдружения с нестопанска цел за предоставяне на здравни, социални, образователни и културни услуги, публични власти или сдружения с нестопанска цел, сдружения на собствениците на жилища в много-фамилни жилищни сгради, общини (включително в партньорство с частен/ни инвеститор/и), сдружения на общини, неправителствени организации с участието на общински власти, Министерство на вътрешните работи/ Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението”,Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”, Държавна агенция за информационни технологии и съобщения, местни, регионални и национални туристически организации, регистрирани в Националния туристически регистър, публични власти, управляващи културни паметници с национално и световно значение, Държавна агенция по туризъм, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (УО и неговите регионални отдели)

Бюджет:  общ бюджет 1 млрд. 601 млн.евро

 

За повече информация: http://bgregio.eu

back