Защо да инвестираме в Турция

Общият режим за насърчаване на инвестициите се състои основно от програма за данъчни преференции, но в някои случаи този режим предлага и кредитни възможности. Режимът за насърчаване на инвестициите в Турция се променя според мястото, размера и предмета на инвестицията.

Основни видове стимули за насърчаване на инвестициите :  

1. Освобождаване от мита

Освобождаване от мита за машини и оборудване, които се внасят от чужбина в рамките на Сертификата за насърчаване на инвестиция

2. ДДС изключение

ДДС изключение за машини и оборудване, които се доставят от чужбина или от вътрешния пазар, в рамките на Сертификата за насърчаване на инвестиция.

Стимули за насърчаване на инвестиции с големи размери

1. За инвестиции стартирали преди 31.12.2010,  корпоративен данък от порядъка на 2-10 %

2. Подкрепа за социално-осигурителната премия на работодателите до 7 години

3. Осигуряване на терен

Химия : Инвестиции над 1 милиард турски лири в областта на производството на основни химически продукти. Инвестиции над 300 милиона турски лири в областта на производството на други химически продукти.

Петрол : Инвестиции над 1 милиард турски лири

Обслужване на транзитни тръбопроводи : Инвестиции над 50 милиона турски лири.

Автомобилостроене : Инвестиции над 250 милиона турски лири.

* за инвестиции след 31.12.2010 година корпоративен данък от порядъка на 4-15 %.

Железопътни линии : Инвестиции над 50 милиона турски лири.

Пристанища : Инвестиции над 250 милиона турски лири.

Електроника : Инвестиции над 1 милиард турски лири, за производство на LCD/Плазма, инвестиции над 150 милиона турски лири за производство на модулни панели, инвестиции над 50 милиона турски лири за производство на лазерни ТВ, триизмерни ТВ и ОЛЕД ТВ, както и други инвестиции в областта на електрониката, включително и информационните и комуникационните технологии.

Медицински и оптически инструменти : Инвестиции над 50 милиона турски лири.

Лекарства : Инвестиции над 100 милиона турски лири.

Въздухоплаване : Инвестиции над 50 милиона турски лири или инвестиции на зелено.

Машини : Инвестиции над 50 милиона турски лири.

Мини : Инвестиции над 50 милиона турски лири за предприятия за обработка на суровини и интегрирано производство на въглища.

Регионални и отраслови стимули

1. За инвестиции стартирали преди 31.12.2010 година, корпоративен данък от порядъка на  2-10 %, за инвестиции стартирали след 31.12.2010 година, корпоративен данък от порядъка на 4-15%.

2. Подкрепа за работодатели за социално-осигурителни премии до 7 години

3. Осигуряване на терен

4. Подкрепа за лихви (3’ти и 4’ти регион)

1’ви Регион : Ще се стимулират основно инвестиции нуждаещи се от високи технологии, като автомобилостроенето и производството на резервни части за автомобили, електроника, лекарства, машини и медицински и оптични апарати.

2’ри Регион: Основно ще се подкрепят сектори с преобладаващо присъствие на технологии. В този контекст ще се стимулира производството на мултифункционални интелигентни машини, текстил, неметални минерални продукти, хартия, хранителни продукти и напитки.

3’ти и 4’ти Регион : Ще се подкрепят земеделието, преработвателната индустрия на земеделски продукти, готово облекло, кожа, пластмаса, каучук, метални продукти, както и инвестициите в туризма, здравеопазването и образованието.

Стимули за създаване на заетост  

Насърчителен пакет за заетост

 • Полагащите се на работодателя социални осигуровки на новозаети жени и младежи от 18 до 29 години ще се покриват за срок от 5 години от Фонд Безработица. (Първата година на 100%, втората година на 80%, третата година на 60%, четвъртата година на 40% и петата година на 20%)
 • Застрахователните премии в размер на 5 пункта, които работодателя трябва да заплати за инвалидност, старост и смърт, се изплащат от Хазната.

Работниците, на които ще бъде създадена работа трябва да са били най-малко 6 месеца безработни.

Стимули за изследователско-развойна дейност  

1.Закон за изследователско-развойната дейност  

Законът за изследователско-развойната дейност в Турция осигурява специални стимули за инвестиционни проекти за изследователско-развойната дейност, като условието е в център за изследователско-развойната дейност да бъдат заети най-малко 50 души :

 • В случай, че броят на изследователите е над 500, разходите на дружеството се приспадат от данъчната основа на 100%. Допълнително към тази отстъпка 50% от увеличението на разходите за изследователско-развойната дейност в сравнение с предходната година ще бъдат приспаднати от данъчната основа на дружеството.
 • Освобождаване на работещите от блокиране на приходите
 • Освобождаване от 50% от социално-осигурителната премия полагаща се за плащане на работодателя, за срок от 5 години.
 • Освобождаване от данък печат върху документите, които ще се издават
 • За нови хора на науката капитал за технологични инициативи до 100.000 турски лири (62.200 Американски долари)

2. Подкрепа за Регионите за развитие на технологиите – технопаркове  

Към настоящия момент съществуват 37 технопарка, 21 от които са действащи. Останалите 16 региона са с издадени разрешения и в процес на изграждане. В Анкара са изградени 6, в Истанбул 5 и в Коджаели 3 технопарка.
 
tr-map

Предимствата на тези технопаркове са следните :

 • Осигуряват се офиси и инфраструктура, готови за наемане
 • Печалбите от софтуер и изследователско-развойна дейност са освободени от данък доход и корпоративен доход до 31.12.2013
 • Продажбата на софтуерни продукти произведени в регионите за развитие на технологиите е освободена от ДДС до 31.12.2013 година.
 • Заплатите на изследователите работещите в сферата на софтуера и изследователско-развойната дейност са освободени от данък печалба до 31.12.2013 година.
 • 50% от дела на работодателя в социално осигурителните премии до 31.12.2024 се заплаща от държавата.

Стимули за малки и средни предприятия : 

Малки и средни предприятия за тези предприятия, в които са заети по-малко от 250 души и чиито чисти годишни приходи от продажби са под 25.000.000 турски лири :

1. Освобождаване от мита

2. ДДС изключения за машини и оборудване доставяни от чужбина или от вътрешния пазар

3. Осигуряване на кредити от бюджета

4. Подкрепа за гарантиране на нов кредит

Хазна обяви, че стартира нова гаранционна програма за покриване на финансовите нужди на малките и средните предприятия.

5. Подкрепа за малките и средните предприятия от Агенцията за развитие и подкрепа на малките и средните предприятия (АРПМСП)

Пакет за подкрепа на износа на АРПМСП  

Подкрепа за кредитиране на износа в размер на 1 милиард Американски долари –  ниска нихва и 6 месечен гратисен период (всяко МСП може да получи максимум 200.000 Aмерикански долари)

Програма Индустриална Теза 

Директна финансова подкрепа за съвместни проекти с университети за адаптация на нови технологии, развитие на процеси, повишаване на качество и регулация на околната среда :

 • Максимум 75% от бюджета на проекта може да бъде покрит безвъзмездно.
 • Срокът на проекта е 3 години и може да се увеличи с 6 месеца.
 • Подкрепят се лабораторни анализи и тестови материали.

Организирани Индустриални Зони (ОИЗ) 

Организирани Индустриални Зони са проектирани да осигуряват условия за развиване на дейност на предприятията, като им се предоставят готова инфраструктура и сгради. Инфраструктурата, която се осигурява за тези зони включва пътища, вода, природен газ, електричество, средства за комуникация, пречистване на отпадъци и други услуги. Към настоящия момент съществуват общо 258 ОИЗ в 80’те области на Турция, 134 от които са действащи. Останалите 124 ОИЗ са процес на изграждане в различни области на Турция.


tr-map1

Инвеститорите развиващи дейност в рамките на ОИЗ имат възможността допълнително към наличните в Турция практики за насърчаване на инвестициите (общи стимули за инвестиране, стимули за насърчаване на големи инвестиции, регионални и отраслови стимули, стимули за насърчаване на заетостта, подкрепа за изследователски-развойна дейност и др.) да се възползват и от следните предимства :

 • Освобождаване от ДДС при закупуване на парцел
 • Освобождаване от данък недвижим имот за срок от 5 години, считано от датата на приключване на изграждането на сградата
 • Ниски разходи за вода, природен газ и комуникации
 • Освобождаване от данък при разделяне/обединяване на парцели – равнява се на около 0,54% от общата себестойност
 • Освобождаване от местен данък за строежа и експлоатацията на сградите.