Tek kişilik şirket kuruluşu

TEK KİŞİLİK İŞLETME KURULUŞU

І. Genel Hükümler

İkameti Bulgaristan Cumhuriyeti ülke sınırları içerisinde bulunan, reşit (18 yaşını dolduran) her gerçek kişi tek kişilik işletme (ET) kaydını yapabilmektedir. Yabancı ülke vatandaşları yalnızca, Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki Yabancılar Kanunu ve kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler gereğince verilmiş, Bulgaristan Cumhuriyeti ülke sınırları içerisinde sürekli ikamet etme iznine sahibi olmaları halinde tek kişilik işletme kurabilmektedir.

Her gerçek kişi yalnızca bir tane tek kişilik işletme kurabilmektedir. Tek kişilik işletmenin adı, gerçek kişinin, toplumda tanındığı ve buna bağılı olarak ulusal düzeyde tek olan, adını ve soyadını (veya baba adını), kısaltma kullanılmaksızın, içermek zorundadır.

ІІ. Tek Kişilik İşletmeyi Ticaret Siciline Tescil Eden Yetkili Organ

Ticaret Sicili, Adalet Bakanlığı’na bağılı Tesciller Ajansı tarafından tutulmaktadır. Tek kişilik işletme kayıt başvuruları, Tesciller  Ajansı’nın (Ajans), bölge mahkemeleri nezdinde örgütlenmiş olan yerel şubelerinden herhangi birinde yapılabilmektedir. Ticaret Sicili Kanunu uyarınca, tek kişilik işletme kaydının, işletme (tüccar) merkezinin bulunduğu bölgedeki mahkeme nezdinde kurulmuş olan Ajans şubesinde yapılma zorunluluğu bulunmamaktadır.  Uygulamada, merkezi ve yönetim adresi Varna’da bulunan bir tek kişilik işletmenin tescilinin, Sofya, Plovdiv veya başka bir şehrin Bölge Mahkemesine bağlı yerel Ajans şubesinde yapılmasına imkan verilmektedir.

ІІІ. Tek Kişilik İşletmenin Sicile Tescil İşlemi

1. Başvuruda bulunan kişi

Tek kişilik işletme tescili BİLDİRİM FORMUNA istinaden yapılmaktadır. Tek kişilik işletme tescil başvurusu, şahsen veya yazılı vekaletname ile yetkilendirilmiş avukat tarafından yapılmaktadır. Tek kişilik işletmenin kayda alınmasına ilişkin hususları göz önünde bulundurarak, tüccar, bildirim formunda adını, ikametini, sürekli adresini ve ulusal birey numarasını belirtmek zorundadır.

 

2. Bildirim formu. Bildirim formunun şekli

Başvuru (bildirim formu), kağıt belge ile yapılabildiği gibi, EBEİK’ye (Elektronik Belge ve Elektronik İmza Kanunu’na) uygun olmak kaydı ile elektronik belge ile de yapılabilmektedir. Bu durumda, bildirim formu, tüccar tarafından, evrensel elektronik imza ile imzalanmalıdır.  Bildirim formu ve ekleri Bulgarca olmalıdır. Öngörülen belgeler Bulgarca tercüme edilmiş ve onaylanmış olmak kaydı ile Avrupa Birliği’nin herhangi bir resmi dilinde ibraz edilebilmektedir.

 

3. Başvurunun değerlendirme sırası ve süresi. İtiraz

Durum değişikliklerin ticaret siciline kaydına ilişkin başvurular (tek kişilik işletme tescilleri dahil)  Ajans kayıt yetkilisi tarafından alınış sırasına göre değerlendirilmektedir. Kayıt yetkilisi, en geç başvuru gününü takip eden çalışma gününün mesai bitimine kadar, başvuruyu karara bağlamaktadır (3 yıllık kayıt yenileme süresi için karara bağlanma süresi 14 gündür). Tek kişilik işletme kayıt talebinin reddine, veriliş tarihinde itibaren 7 gün içerisinde, işletme merkezinin bulunduğu yerin ilgili bölge mahkemesinde itiraz edilir.

 

4. Tescile tabi olan hususlar

Tek kişilik işletmelere ilişkin tescile tabi olan hususlar, bildirim formunda, ‘Temel Hususlar’ adı altında, ilgili sütunlarda aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

- sütun № 2  ‘Şirket’, bu sütunda tüccarın, adına imza attığı ve faaliyette bulunduğu şirket unvanı (hukuki şekil bildirilmeksizin) belirtilir;

- sütun № 4 ‘Yabancı Dilde Yazılışı’, bu sütunda şirket unvanının (hukuki şekli dahil olmak üzere) Latince yazılışı yer almalıdır; bu sütunun doldurulması zorunlu değildir;

- sütun № 5 ‘Merkezi ve Yönetim Adresi’, bu sütunda işletme yönetiminin bulunduğu ülke, yer, posta kodu, il, ilçe, semt, site, sokak, bina numarası, giriş numarası, kat ve daire veya ofis numarası belirtilir; isteğe bağılı olarak telefon, faks, e – posta adresi, internet sayfası ve ülkedeki Ulusal Gelir Ajansı ile iletişim adresi olarak yer, posta kodu, il, ilçe, semt, site sokak, bina numarası, giriş numarası, kat ve daire veya ofis numarası, belirtilebilir;

- sütun № 6 ‘Faaliyet Konusu", bu sütunda tek kişilik işletmenin faaliyet konusu belirtilir;

- sütun № 6а ‘Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına Göre Temel Faaliyeti’, bu sütunda, tüccarın, Bireysel Tanımlama Kodu Kanunu’nun 1. paragrafın 3. bendi uyarınca, Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında yer alan temel faaliyet belirtilir; bu sütunun doldurulması zorunlu değildir;

- sütun № 18 ‘Gerçek Kişi – Tüccar’, bu sütunda gerçek kişinin – tüccarın, adı ve Ulusal Birey Numarası belirtilir;

5. Bildirim formuna ek olarak, tek kişilik işletmenin tescili için gerekli belgeler

Tek kişilik işletmenin ilk kayıt işlemi için aşağıdaki belgeler bildirim formuna eklenir:

- tüccarın imza sirküleri;

- faaliyet konusunun özel bir rejime tabi bulunması ve bu hususun tescil için ön şart olması durumunda ilgili lisans, izin belgesi, mesleki yeterlilik belgesi veya başka belge ek olarak ibraz edilir;

- tüccarın, aleyhine iflas kovuşturması yürütülmediğine, mahkeme tarafından hakkında iflas kararı bulunmadığına ve ticari faaliyet yürütme yasağının olmadığına dair beyannamesi (Ticaret Kanunu’nun 57. maddesi ve 58. maddesinin 2. ve 4. fıkrası);

ІV. Harçlar

Tek kişilik işletmenin ticaret siciline kayıt işlemine ilişkin, 35 Leva, şirket unvanının korunmasına ilişkin ise 50 Leva tutarında harç alınmaktadır.

V. Formlar

Tek kişilik işletme ile ilgili hususların tesciline ilişkin bildirim formu (А1)

Limited şirket kuruluşu

LİMİTED ŞIRKET KURULUŞU

І. Genel Hükümler

Limited şirket (OOD) iki veya daha fazla kişi tarafından kurulan ve ortaklarının sorumluluğu taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı olan şirkettir. Limited şirket sermayesi ortakların taahhüt ettikleri sermaye paylarından oluşmaktadır. Limited şirket yazılı kuruluş sözleşmesine (ana sözleşmesi) istinaden kurulur. Şirket unvanı, ‘Limited Şirket’, veya kısaltması Ltd. (OOD), ibaresini içermelidir. Limited şirket sermayesi 2 Leva’dan daha az olamaz. Sermaye, en az 1 Leva değerinde olmak zorunda olan, ortakların hisselerinden oluşmaktadır.

ІІ. Limited Şirketi Ticaret Siciline Tescil Eden Yetkili Organ

Ticaret Sicili, Adalet Bakanlığı’na bağılı Tesciller  Ajansı tarafından tutulmaktadır. Limited şirket kayıt başvuruları, Tesciller  Ajansı’nın (Ajans), bölge mahkemeleri nezdinde örgütlenmiş olan yerel şubelerinden herhangi birinde yapılabilmektedir. Ticaret Sicili Kanunu uyarınca, limited şirket kaydının, şirket merkezinin bulunduğu bölgedeki mahkeme nezdinde kurulmuş olan Ajans şubesinde yapılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Uygulamada, merkezi ve yönetim adresi Varna’da bulunan bir şirketin tescili, Sofya, Plovdiv veya başka bir şehrin Bölge Mahkemesine bağlı yerel Ajans şubesinde yapılmasına imkan verilmektedir.

ІІІ. Limited Şirketin Sicile Tescil İşlemi

1. Başvuruda bulunan kişi

Limited şirket tescili BİLDİRİM FORMUNA istinaden yapılmaktadır. Limited şirket tescil başvurusu, bizzat müdür/müdürler tarafından veya yazılı vekaletname ile yetkilendirilmiş avukat tarafından yapılmaktadır.

 

2. Bildirim formu. Bildirim formunun şekli

Başvuru (bildirim formu), kağıt belge ile yapılabildiği gibi, EBEİK’ye (Elektronik Belge ve Elektronik İmza Kanunu’na) uygun olmak kaydı ile elektronik belge ile de yapılabilmektedir. Bildirim formu ve ekleri Bulgarca olmalıdır. Öngörülen belgeler Bulgarca tercüme edilmiş ve onaylanmış olmak kaydı ile Avrupa Birliği’nin herhangi bir resmi dilinde ibraz edilebilmektedir.

 

3. Başvurunun değerlendirme sırası ve süresi. İtiraz

Limited şirket tescil başvuruları Ajans kayıt yetkilisi tarafından alınış sırasına göre değerlendirilmektedir. Kayıt yetkilisi, en geç başvuru gününü takip eden çalışma gününün mesai bitimine kadar, başvuruyu karara bağlamaktadır. Kayıt talebinin reddine, veriliş tarihinde itibaren 7 gün içerisinde, şirket merkezinin bulunduğu yerin ilgili bölge mahkemesinde itiraz edilir.

 

4. Tescile tabi olan hususlar

Limited şirketlere ilişkin tescile tabi olan hususlar, bildirim formunun ilgili sütunlarında aşağıdaki gibi gruplar halinde belirtilmiştir:

Grup А ‘Temel Hususlar’, aşağıdaki sütunları içermektedir:

- sütun № 2  ‘Şirket’, bu sütunda (hukuki şekil bildirilmeksizin) ortakların, adına, ticari faaliyette bulundukları şirket unvanı belirtilir;

- sütun № 4 ‘Yabancı Dilde Yazılışı’, bu sütunda (hukuki şekil dahil olmak üzere) şirket unvanının  Latince yazılışı yer almalıdır; bu sütunun doldurulması zorunlu değildir;

- sütun № 5 ‘Merkezi ve Yönetim Adresi’, bu sütunda şirket yönetiminin bulunduğu ülke, yer, posta kodu, il, ilçe, semt, site, sokak, bina numarası, giriş numarası, kat ve daire veya ofis numarası belirtilir; isteğe bağılı olarak telefon, faks, e – posta adresi, internet sayfası ve ülkedeki Ulusal Gelir Ajansı ile iletişim adresi olarak yer, posta kodu, il, ilçe, semt, site sokak, bina numarası, giriş numarası, kat ve daire veya ofis numarası, belirtilebilir;

- sütun № 6 ‘Faaliyet Konusu", bu sütunda limited şirketin  faaliyet konusu belirtilir;

- sütun № 6а ‘Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına Göre Temel Faaliyeti’, bu sütunda, tüccarın, Bireysel Tanımlama Kodu Kanunu’nun 1. paragrafın 3. bendi uyarınca, Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında yer alan temel faaliyeti belirtilir; bu sütunun doldurulması zorunlu değildir;

 

- sütun № 7 ‘Müdürler’, bu sütunda müdürün (müdürlerin) Ulusal Birey Numarası/Yabancı Kimlik Numarası belirtilir;

 

- sütun № 11 ‘Temsil Şekli’, bu sütunda temsil şekli belirtilir (‘birlikte temsil’, ‘tek başına temsil’, ‘diğer temsil şekilleri’ /bu seçenekte temsil şekli açıklanır/);

 

- sütun № 16 ‘Şirket Süresi’, bu sütunda şirketin kuruluşunda belirlenmiş olan şirketin sona erme  tarihi belirtilir;

 

- sütun № 17 ‘Özel Koşullar’, bu sütunda şirketin kuruluşunda belirlenmiş olan sürenin sona erdiği tarih veya ana sözleşmede sürenin belirtilmiş olması halinde, o sürenin hangi koşullara bağılı olarak ortaya konduğu belirtilir;

 

- sütun № 19 ‘Ortaklar (Hissedarlar)’, bu sütunda ortakların isim ve Ulusal Birey Numaraları/Yabancı Kimlik Numaraları, şirketi unvanı ve Bireysel Tanımlama Kodu/ BULSTAT kodu ve ortakların hisseleri belirtilir ( bu iç sütunun doldurulması zorunlu değildir);

 

Grup B (Б)  ‘Sermaye’, aşağıdaki sütunları içerir:

 

- sütun  № 31 ‘Tutar’, sermayenin tutarı belirtilir;

 

- sütun № 32 ‘Yatırılan Sermaye’, yatırılan sermaye tutarı belirtilir;

 

- sütun № 33 ‘Maddi Olmayan Hisse’, mevcut olduğu durumlarda maddi olmayan hissenin türü ve değeri belirtilir;

 

5.  Bildirim formuna ek olarak, limited şirket tescili için gerekli belgeler

 

Aşağıdaki belgeler bildirim formuna eklenir:

А.  ‘Temel Hususlar’ grubuna ilişkin:

-  kuruluş (ana) sözleşmesi;

- tüzel kişinin – ortağın, varlığını ve ulusal kanunlara göre söz konusu tüzel kişiyi temsil etme yetkisini haiz kişileri gösteren belge (Bulgaristan mevzuatına göre kurulmayan veya ticaret sicilinde kayıtlı olmayan tüzel kişiler için geçerlidir);

- tüzel kişinin – ortağın, ilgili yetkili organı tarafından limited şirkette hissedar olma kararı;

- müdür veya müdürlerin atanmasına ilişkin Genel Kurul veya sermaye sahibi kararı;

- müdür veya müdürlerin noter tasdikli görev kabulü ve imza sirkülerleri;

- belirli faaliyetler için devlet mercilerinden alınması kanun tarafından öngörülen lisans ve izinler ;

- kanunda öngörülen diğer belgeler;

B. ‘Sermaye’ grubuna ilişkin:

-  maddi hisse – sermayenin bankaya yatırıldığına dair belge;

- maddi olmayan hisse – kanun uyarınca istisna teşkil eden durumlar dışında, Ticaret Kanunu’nun 72. maddesinin 2. fıkrası anlamında bilirkişilerin görüşü; Vergi ve Sosyal Sigortalar Usul Kanunu’nun 264. maddesinin 1 fıkrası uyarınca beyanname (gayrimenkul veya motorlu araç üzerinde ayni hakların  temliki durumunda); alacağın, şirketin kendisine yönelik olduğu durumunun  istisna kalması kaydı ile (alacağın temliki durumlarında), kişinin borçluyu alacağının temlikinden haberdar ettiğine dair kanıtlar; kişinin söz konusu haklara sahip olduğuna dair kanıtlar ve hisse içeriğinin açıklamasını da içeren kişinin yazılı izni ve noter tasdikli imzası;

- kanunda öngörülen diğer belgeler;

 

IV. Harçlar

Limited şirketin ticaret siciline kayıt işlemine ilişkin, 160 Leva, şirket unvanının korunmasına ilişkin ise 50 Leva tutarında harç alınmaktadır.

Limited şirkete ilişkin tescile tabi olan hususların kaydı için yapılan elektronik ortamdaki başvuru harcı 110 leva’dır.

Elektronik ortamda yapılan şirket unvanının korunmasına ilişkin başvuru harcı 35 leva’dır.

 

V. Formlar

Limited şirket ile ilgili hususların tesciline ilişkin bildirim formu (А4)

Limited şirketin kuruluş tutanağı

Ticaret Kanunu’nun 142. maddesi uyarınca limited şirket müdürü beyannamesi

Müdür imza sirküleri

Limited şirket kuruluş sözleşmesi

Şirket unvanının korunmasına ilişkin bildirim formu (D1)
Anonim şirket kuruluşu

ANONİM ŞİRKET KURULUŞU

І. Genel Hükümler

Kanuni tanımına göre anonim şirket sermayesi belirli paylara bölünmüş olan şirkettir.  Anonim şirket borçlarından dolayı malvarlığı ile sorumludur. Şirket borçlarına karşı ortakların sorumluluğu taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile sınırlıdır ve şahsi malvarlıkları ile sorumlu değillerdir. Anonim Şirketin esas sermayesi hisselerin toplamında oluşmaktadır. Şirket unvanı, ‘Anonim Şirket’ veya kısaltması A.Ş. (AD) ibaresini içermelidir. Anonim şirket bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilmektedir. A.Ş. sermayesi en az 50 000 Leva’dır. Bankacılık, sigortacılık veya isteğe bağılı sağlık sigortacılığı alanında faaliyette bulunacak olan anonim şirketlerin minimum sermayesi, ayrı kanun tarafından düzenlenmektedir. AŞ’nin tüzüğü Ticaret Kanunu’nun 165. maddesinde düzenlenmiş öğeleri içermelidir.

ІІ. Anonim Şirketi Ticaret Siciline Tescil Eden Yetkili Organ

Ticaret Sicili, Adalet Bakanlığı’na bağılı Tesciller  Ajansı tarafından tutulmaktadır. Anonim şirket kayıt başvuruları, Tesciller  Ajansı’nın (Ajans), bölge mahkemeleri nezdinde örgütlenmiş olan yerel şubelerinden herhangi birinde yapılabilmektedir. Ticaret Sicili Kanunu uyarınca, anonim şirket kaydının, şirket merkezinin bulunduğu yerin bölge mahkemesi nezdinde kurulmuş olan Ajans şubesinde yapılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

ІІІ. Anonim Şirketin Sicile Tescil İşlemi

1. Başvuruda bulunan kişi

Anonim Şirket tescili, (tek kademeli A.Ş yönetim biçiminde) Ortaklar Kurulu; (çift kademeli A.Ş yönetim biçiminde)Yönetim Kurulu; yetkisini tüzükten alan kişi; A.Ş yönetim organları üyesi olarak yetkilendirilmiş kişi; yazılı vekaletname ile yetkilendirilmiş avukat tarafından yapılan bildirim ile gerçekleşir.

2. Bildirim formu. Bildirim formunun şekli

Başvuru (bildirim formu), kağıt belge ile yapılabildiği gibi, Elektronik Belge ve Elektronik İmza Kanunu’na uygun olmak kaydı ile elektronik belge ile de yapılabilmektedir. Bildirim formu ve ekleri Bulgarca olmalıdır. Öngörülen belgeler Bulgarca tercüme edilmiş ve onaylanmış olmak kaydı ile Avrupa Birliği’nin herhangi bir resmi dilinde ibraz edilebilmektedir.

3. Başvurunun değerlendirme sırası ve süresi. İtiraz

Durum değişikliklerin ticaret siciline kaydına ilişkin başvurular (anonim şirket tescilleri dahil)  Ajans kayıt yetkilisi tarafından alınış sırasına göre değerlendirilmektedir. Kayıt yetkilisi, en geç başvuru gününü takip eden çalışma gününün mesai bitimine kadar, başvuruyu karara bağlamaktadır (3 yıllık kayıt yenileme süresi için karara bağlanma süresi 14 gündür). Anonim şirket kayıt talebinin reddine, veriliş tarihinde itibaren 7 gün içerisinde, işletme merkezinin bulunduğu yerin ilgili bölge mahkemesinde itiraz edilir.

4. Tescile tabi olan hususlar

Limited şirketlere ilişkin tescile tabi olan hususlar, bildirim formunun ilgili sütunlarında aşağıdaki gibi gruplar halinde belirtilmiştir:

Grup А ‘Temel Hususlar’, aşağıdaki sütunları içermektedir:

- sütun № 2 ‘Şirket’, bu sütunda (hukuki şekil bildirilmeksizin) ortakların, adına, ticari faaliyette bulundukları şirket unvanı belirtilir;

- sütun № 4 ‘Transliterasyon’, bu sütunda (hukuki şekil dahil olmak üzere) şirket unvanının  transliterasyon  ile Latince yazılışı yer almalıdır;

- sütun № 5 ‘Merkezi ve Yönetim Adresi’, bu sütunda şirket yönetiminin bulunduğu ülke, yer, posta kodu, il, ilçe, semt, site, sokak, bina numarası, giriş numarası, kat ve daire veya ofis numarası belirtilir; isteğe bağılı olarak telefon, faks, e – posta adresi, internet sayfası ve ülkedeki Ulusal Gelir Ajansı ile iletişim adresi olarak yer, posta kodu, il, ilçe, semt, site sokak, bina numarası, giriş numarası, kat ve daire veya ofis numarası, belirtilebilir;

- sütun № 6 ‘Faaliyet Konusu", bu sütunda şirketin  faaliyet konusu belirtilir;

- sütun № 6а ‘Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına Göre Temel Faaliyeti’, bu sütunda, tüccarın, Bireysel Tanımlama Kodu Kanunu’nun 1. paragrafın 3. bendi uyarınca, Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında yer alan temel faaliyeti belirtilir; bu sütunun doldurulması zorunlu değildir;

- sütun № 10 ‘Temsilciler’, şirketi temsil eden kişilerin isimleri/unvanları ve Ulusal Birey Numaraları/Yabancı Kimlik Numaraları/Bireysel Tanımlama Kodları/Bulstat Kodları; şirketin tüzel kişilik tarafından temsil edilmesi durumunda, tüzel kişiliği temsil eden gerçek kişilerin isim ve Ulusal Birey Numaraları/Yabancı Kimlik Numaraları belirtilmektedir;

- sütun № 11 ‘Temsil Şekli’, bu sütunda temsil şekli belirtilir (‘birlikte temsil’, ‘tek başına temsil’, ‘diğer temsil şekilleri’ /bu seçenekte temsil şekli açıklanır/);

- sütun № 12 ‘Ortaklar Kurulu’, bu sütunda Ortaklar Kurulunun görev süresi; üyelerinin isimleri ve Ulusal Birey Numaraları/Yabancı Kimlik Numaraları; şirket unvanları ve Bireysel tanımlama Kodları/Bulstat Kodları belirtilir;

- sütun № 13 ‘Yönetim Kurulu’, bu sütunda Yönetim Kurulunun görev süresi; üyelerinin isimleri ve Ulusal Birey Numaraları/Yabancı Kimlik Numaraları; şirket unvanları ve Bireysel tanımlama Kodları/Bulstat Kodları belirtilir;

- sütun № 14 ‘Denetleme Kurulu’, bu sütunda Denetleme Kurulunun görev süresi; üyelerinin isimleri ve Ulusal Birey Numaraları/Yabancı Kimlik Numaraları; şirket unvanları ve Bireysel Tanımlama Kodları/Bulstat Kodları belirtilir;

- sütun № 16 ‘Şirket Süresi’, bu sütunda şirketin kuruluşunda belirlenmiş olan şirketin sona erme  tarihi belirtilir;

- sütun № 17 ‘Özel Koşullar’, şirketin kuruluşlu, işleyişi ve sona ermesi ile ilgili koşullar belirtilir ( örneğin holding, halka açık şirket, amaç);

- sütun № 23 ‘Sermayenin Tek Sahibi’, Tek Kişilik Anonim Şirketlerde tek pay sahibinin isim ve Ulusal Birey Numarası/Yabancı Kimlik Numarası ve şirket unvanı ve Bireysel Tanımlama Kodu/Bulstat Kodu belirtilir (Tek Kişilik Anonim Şirket kuruluşunda geçerlidir);

- sütun № 24а ‘Gizli Maddi Olmayan Hisse’, bu sütunda Genel Kurulun Ticaret Kanunu’nun 73b. maddesi bağlamında karar aldığı belirtilir;

B (Б). ‘Sermaye’ grubuna ilişkin:

- sütun  № 31 ‘Tutar’, sermayenin tutarı belirtilir;

- sütun № 31а ‘Hisse’, hisselerin türü, sayısı, nominal değerleri, farklı türdeki hisselerin sağladığı haklar ve devrine ilişkin özel koşullar belirtilir;

- sütun № 32 ‘Yatırılan Sermaye’, yatırılan sermaye tutarı belirtilir;

- sütun № 33 ‘Maddi Olamayan Hisse’, maddi olmayan bir hisseni mevcudiyeti durumunda, hissenin türü ve değeri belirtilir;

 

5.  Bildirim formuna ek olarak, anonim şirket tescili için gerekli belgeler

 

Aşağıdaki belgeler bildirim formuna eklenir:

А.  ‘Temel Hususlar’ grubuna ilişkin:

- TÜZÜK, kuruluş sözleşmesi (Tek Kişilik A.Ş kuruluşunda);

- Ticaret Kanunu’nun 163. maddesi 4. fıkrası gereğince, düzenlenen KURULUŞ TOPLANTISI TUTANAĞI;

- A.Ş hissedarı olan tüzel kişinin, kuruluşunu ve bu kişinin ilgili organının A.Ş kuruluşuna dahil olma kararı alma yetkisine sahip olduğunu gösteren belge (Bulgaristan mevzuatına göre kurulmayan veya ticaret sicilinde kayıtlı olmayan tüzel kişiler için geçerlidir);

- tüzel kişinin – hissedarın, ilgili yetkili organı tarafından A.Ş hissedarı olma kararı;

- Şirket Denetleme Kurulu tarafından düzenlenen Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin toplantı tutanağı (çift kademeli yönetimde);

- Şayet Tüzükte, tüzel kişinin herhangi bir Kurulda üye olarak bulunmasına izin verildiği ise, söz konusu tüzel kişinin Kuruldaki sorumluluklarını yerine getirmek üzere, yetkili organı tarafından temsilci tayin edildiğine dair belge; Kurul üyesi olan tüzel kişinin kuruluşuna ilişkin ve karar alan organının yetkilerine ilişkin belge ibraz edilir (Bulgaristan mevzuatına göre kurulmayan veya ticaret sicilinde kayıtlı olmayan tüzel kişiler için geçerlidir);

- ŞİRKETİ TEMSİL EDECEK KİŞİLERİN SEÇİLMESİNE İLİŞKİN ORTAKLIK KURULU VE YÖNETİM KURULU  TOPLANTI TUTANAĞI;

- kurucu olan tüzel kişiler için, A.Ş. kuruluşuna ilişkin yetkili organ kararı;

- Ortaklık Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından tasdik edilmiş, kuruluşta hisse kaydeden kişilerin listesi;

-  Ticaret Kanunu’nun 160. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde kurucuların BEYANNAMELERİ;

- şirketin yönetim organları üyelerinin noter tasdikli kabulü ve Ticaret Kanunu’nun 234. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde BEYANNAMELERİ;

- şirketi temsil etme yetkisini haiz kişilerin, noter tasdikli kabulleri ve imza sirküleri ve Devlet Sermayeli Şirketlerde, Devletin Kullanacağı Haklara İlişkin Yönetmeliğin 22 maddesi ile getirilen düzenlemelere uygunluk beyannameleri (devlet sermayeli tek kişilik anonim şirketlerde);

- bankacılık, sigortacılık, mali enstrüman piyasası, yatırım aracılığı, yatırım şirketi, yönetici şirket ve diğer kanunlar tarafından lisans veya izne bağlanmış faaliyetlerde bulunmak için gerekli lisans veya izin belgeleri;

- yönetim organında üye olan kişinin, mesleki yeterlilik belgesi (diploma, Merkez Bankası sertifikası v.b.) veya kanun hükümlerine uygun olan nitelik belgesi;

- kanunda öngörülen diğer belgeler;

Grup B ‘Sermaye’:

-  maddi hisse – sermayenin bankaya yatırıldığına dair belge;

- maddi olmayan hisse – kanun uyarınca istisna teşkil eden durumlar dışında, Ticaret Kanunu’nun 72. maddesinin 2. fıkrası anlamında bilirkişilerin görüşü; Vergi ve Sosyal Sigortalar Usul Kanunu’nun 264. maddesinin 1 fıkrası uyarınca beyanname (gayrimenkul veya motorlu araç üzerinde ayni hakların temliki durumunda); alacağın, şirketin kendisine yönelik olduğu durumunun istisna kalması kaydı ile (alacağın temliki durumlarında), kişinin borçluyu alacağının temlikinden haberdar ettiğine dair kanıtlar; kişinin söz konusu haklara sahip olduğuna dair kanıtlar ve hisse içeriğinin açıklamasını da içeren kişinin yazılı izni ve noter tasdikli imzası;

ІV. Harçlar

A.Ş kayıt işlemlerine ilişkin, ticaret siciline anonim şirket kayıt harcı alınmaktadır. Tek kişilik anonim şirket tescili için 460 Leva, bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinde bulunacak olan anonim şirket tescili için 1700 Leva, şirket unvanının korunmasına ilişkin başvurularda ise 50 Leva harç alınmaktadır.

V. Formlar

Anonim Şirket ile ilgili hususların tesciline ilişkin bildirim formu (А5)

Anonim Şirket Tüzüğü

Anonim Şirket kuruluş toplantısı tutanağı

Anonim Şirket Ortaklar Kurulu/Denetleme Kurulu toplantı tutanağı

Ticaret Kanunu’nun 160. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde beyannameler

Ticaret Kanunu’nun 234. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde beyannameler

Anonim Şirket Ortaklar Kurulu/Yönetim Kurulu üyesinin imza sirküleri

Şube kuruluşu

YABANCI KİŞİ ŞUBESİ TESCİLİ

І.  Genel Hükümler

Ticaret Kanunu’na göre kendi ulusal mevzuatı çerçevesinde ticari faaliyette bulunma hakkına sahip olan her yabancı kişi Bulgaristan’da şube açabilmektedir. Yabancı kişinin şubesi Bulgaristan mevzuatı çerçevesinde bir tüzel kişiliğe sahip değildir ancak yönetim adresine, merkeze, yöneticilere, mülklere ve pasif dava ehliyetine sahiptir. Şube unvanı tüccarın şirket adını ve ‘şube’ ibaresini içermektedir.

Yabancı kişinin şubesi, bağımsız bir tüccarın tuttuğu tüm ticari tescilleri tutmaktadır. Yabancı kişilerin şubeleri bilanço dahil hazırlamaktadır. Şube ile doğrudan ilişkilerden doğan uyuşmazlıklarda tüccarın aleyhindeki davalar şube merkezinin bulunduğu yerde açılabilmektedir.

 

ІІ. Yabancı Kişi Şubesini Ticaret Siciline Tescil Eden Yetkili Organı

Ticaret Sicili, Adalet Bakanlığı’na bağılı Tesciller  Ajansı tarafından tutulmaktadır. Yabancı kişi şubesi kayıt başvuruları, Tesciller  Ajansı’nın (Ajans), bölge mahkemeleri nezdinde örgütlenmiş olan yerel şubelerinden herhangi birinde yapılabilmektedir. Ticaret Sicili Kanunu uyarınca, limited şirket kaydının, şube merkezinin bulunduğu bölgedeki mahkeme nezdinde kurulmuş olan Ajans şubesinde yapılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Uygulamada, merkezi ve yönetim adresi Varna’da bulunan bir şubenin tescili, Sofya, Plovdiv veya başka bir şehrin Bölge Mahkemesine bağlı yerel Ajans şubesinde yapılmasına imkan verilmektedir.

ІІІ. Yabancı Kişi Şubesinin Sicile Tecil İşlemi

1. Başvuruda bulunan kişi

Yabancı kişi şubesi tescili  yabancı kişi – tüccar veya tarafından vekil tayin edilen bir avukat tarafından yapılır.

2. Bildirim formu. Bildirim formunun şekli

Başvuru (bildirim formu), kağıt belge ile yapılabildiği gibi, EBEİK’ye (Elektronik Belge ve Elektronik İmza Kanunu’na) uygun olmak kaydı ile elektronik belge ile de yapılabilmektedir. Bildirim formu ve ekleri Bulgarca olmalıdır. Öngörülen belgeler Bulgarca tercüme edilmiş ve onaylanmış olmak kaydı ile Avrupa Birliği’nin herhangi bir resmi dilinde ibraz edilebilmektedir.

3. Başvurunun değerlendirme sırası ve süresi. İtiraz

Yabancı Kişi Şubesi tescil başvuruları Ajans kayıt yetkilisi tarafından alınış sırasına göre değerlendirilmektedir. Kayıt yetkilisi, en geç başvuru gününü takip eden çalışma gününün mesai bitimine kadar, başvuruyu karara bağlamaktadır (3 yıllık kayıt yenileme süresi için karara bağlanma süresi 14 gündür). Yabancı Kişi Şubesi kayıt talebinin reddine, veriliş tarihinde itibaren 7 gün içerisinde, işletme merkezinin bulunduğu yerin ilgili bölge mahkemesinde itiraz edilir.

4. Tescile tabi olan hususlar

Yabancı Kişi Şubelerine ilişkin tescile tabi olan hususlar, bildirim formunda, ‘Temel Hususlar’ adı altında, ilgili sütunlarda aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

- sütun № 2  ‘Şirket’, bu sütunda yabancı tüccar şubesinin, adına imza attığı ve faaliyette bulunduğu şirket unvanı (hukuki şekil bildirilmeksizin) belirtilir;

- sütun № 4 ‘Yabancı Dilde Yazılışı’, bu sütunda şirket unvanının (hukuki şekli dahil olmak üzere) Latince yazılışı yer almalıdır; bu sütunun doldurulması zorunlu değildir;

- sütun № 5 ‘Merkezi ve Yönetim Adresi’, bu sütunda yabancı tüccar şubesinin yönetiminin bulunduğu ülke, yer, posta kodu, il, ilçe, semt, site, sokak, bina numarası, giriş numarası, kat ve daire veya ofis numarası belirtilir; isteğe bağılı olarak telefon, faks, e – posta adresi, internet sayfası ve ülkedeki Ulusal Gelir Ajansı ile iletişim adresi olarak yer, posta kodu, il, ilçe, semt, site sokak, bina numarası, giriş numarası, kat ve daire veya ofis numarası, belirtilebilir;

- sütun № 6 ‘Faaliyet Konusu", bu sütunda yabancı tüccar şubesinin faaliyet konusu belirtilir;

- sütun № 6а ‘Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına Göre Temel Faaliyeti’, bu sütunda, yabancı tüccar şubesinin, Bireysel Tanımlama Kodu Kanunu’nun 1. paragrafın 3. bendi uyarınca, Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında yer alan temel faaliyet belirtilir; bu sütunun doldurulması zorunlu değildir;

- sütun № 10 ‘Temsilciler’, yabancı tüccar şubesini yöneten kişilerin isim ve Ulusal Birey Numaraları/Yabancı Kimlik Numaraları ve temsil yetkilerinin kapsamı belirtilir;

- sütun № 11 ‘Temsil Şekli’, bu sütunda yabancı tüccar şubesini yöneten kişilerin temsil şekli belirtilir (‘birlikte temsil’, ‘tek başına temsil’, ‘diğer temsil şekilleri’ /bu seçenekte temsil şekli açıklanır/); şubenin yalnızca bir kişi tarafından temsil edildiği durumda bu sütun doldurulmamaktadır;

- sütun № 54 ‘Temsil Yetkisi Kapsamı’, yabancı tüccar şubesini yöneten kişilerin temsil yetkilerinin kapsamı belirtilir;

- sütun № 22 ‘Yabancı Tüccar’, yabancı tüccarın şirket unvanı ve şirketin hukuki şekli; yabancı tüccarın kayıtlı olduğu sicil ve numarası (uygulanan hukukun öngördüğü durumda); yabancı tüccar hakkında hukuku uygulanan devlet ( hukuku uygulanan devlet Avrupa Birliği üyesi ise kutucukta AB yazılır); kayıtlı olduğu sicile göre (eğer sicil kaydı mevcut ise), yabancı tüccarı temsil eden kişinin adı, tasfiye ve iflas memurları ve yetkileri belirtilir; yabancı tüccarın sicil kaydının silinmesi (bu hususun bildiriminde ‘kaydı silinmiş’ ibaresi yazılır);

5.  Bildirim formuna ek olarak, yabancı kişi şubesi tescili için gerekli belgeler

 

Aşağıdaki belgeler bildirim formuna eklenir:

- yabancı kişinin varlığını (yabancı kişinin tüzel kişi olması durumunda), ulusal hukukuna göre ticari faaliyette bulunma hakkını, yabancı kişiyi, kayıtlı bulunduğu sicile göre ( şayet böyle bir sicil mevcut ise) temsil eden kişiler ve temsil şeklini gösteren belge;

- yabancı tüccarın şube açma kararı;

- yabancı tüccarın faaliyet alanının izin rejimine tabi tutulması durumunda gerekli lisans ve izin belgeleri ekte ibraz edilir;

- yabancı tüccar şubesi tescil başvurusu tarihine kadar, yapılan tüm değişiklik ve ilaveleri içeren kuruluş akdi, sözleşmesi veya tüzüğü;

- yabancı tüccar şubesini yöneten kişinin noter tasdikli imzası ile vekaletname;

- yabancı tüccar şubesini yöneten kişinin noter tasdikli kabulü ve imza sirküleri;

- yöneticinin/yöneticilerin mesleki yeterlilik belgesi (diploma, Merkez Bankası sertifikası v.b.) veya kanun hükümlerine uygun olan nitelik belgesi;

- kanunda öngörülen diğer belgeler.

ІV. Harçlar

Yabancı kişi şubesinin ticaret siciline tescil işlemine ilişkin 430 Leva, şirket unvanın korunmasına ilişkin ise 50 Leva tutarında harç alınmaktadır.

V. Formlar

Yabancı tüccar şubesi ile ilgili hususların tesciline ilişkin bildirim formu (А8)